Przyspieszona amortyzacja środków trwałych w firmie
Blog

Przyspieszona amortyzacja środków trwałych

19.08.2015

Zgodnie z art. 22k ustawy o PIT oraz art. 16K ustawy o CIT podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy mogą w pierwszym roku działalności dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do równowartości kwoty 50 000 euro łącznie.

Po przeliczeniu na PLN limit ten w 2015 roku wynosi 209 tys. PLN. Do limitu nie wlicza się wartości środków trwałych, które można amortyzować jednorazowo na podstawie art. 16f ust 3 ustawy o CIT lub art. 22f ustawy o PIT, czyli środków trwałych o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 PLN.

Możliwość ta dotyczy środków trwałych zakwalifikowanych do grup 3-8 KŚT oraz WNIP, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Stanowi to znaczne wsparcie dla rozwijających się dopiero biznesów, zmuszonych do zaangażowania znacznych środków na początku swojej działalności.

Z preferencji nie mogą korzystać podatnicy podatku CIT, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
  • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Z kolei w przypadku podatników PIT wykluczeni zostali podatnicy, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Pamiętać należy, że wsparcie udzielone w ramach opisanej preferencji stanowi pomoc de minimis, której podstawowy limit w okresie 3 lat wynosi 200 tys. euro. Chociaż nie ma takiego obowiązku, w przypadku decyzji o skorzystaniu z preferencji, w interesie podatnika jest uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o pomocy de minimis. Zaświadczenie takie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że podatnik miał prawo do zastosowania opisanej powyżej preferencji.

Anna Drzyzga
biuro rachunkowe MDDP Outsourcing w Katowicach