Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

21-01-2015

Zmiany w VAT 2015

Obecne  przepisy przewidują  możliwość  skorzystania   przez   sprzedawcę z  ulg  i  na   złe  długi  w  przypadku  wierzytelności, których nieściągalność   została  uprawdopodobniona.  Z   drugiej strony, w przypadku   gdy  dłużnik  nie   uregulował  zobowiązania  w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku. Jednak, aby wierzyciel mógł skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny konieczne jest, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podczas gdy zasada ta dłużnika już nie dotyczy. Powyższe ulegnie zmianie. Otóż, gdy dłużnik na  koniec  miesiąca, w którym   upłynął   150   dzień   od dnia upływu terminu  płatności  określonego  w  umowie  lub  na  fakturze, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji nie będzie zobowiązany dokonywać korekty podatku naliczonego. Dodatkowo  projekt  zakłada  możliwość   skorzystania  z  ulgi na  złe  długi w   przypadku  istnienia  pomiędzy  podmiotami   powiązań  o charakterze rodzinnym, kapitałowym czy majątkowym. Aktualnie istnienie tych powiązań wyklucza możliwość dokonania korekty.

W przypadku obrotu towarami wrażliwymi, do których zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o VAT zalicza się niektóre wyroby stalowe, paliwa i złoto nieobrobione   istnieje   instytucja   solidarnej odpowiedzialności  nabywcy   za   zobowiązania  podatkowe   sprzedawcy  w zakresie dostaw tych  towarów. Zmiana polegać ma  na  wyłączeniu  z  załącznika  nr 13  złota  w  postaci  surowca  lub półproduktu o próbie co najmniej 0,325 oraz włączeniu srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu.

Solidarna odpowiedzialność nie ma zastosowania w przypadku gdy sprzedawca dokonujący obrotu towarami wrażliwymi złoży kaucję gwarancyjną. Planowana zmiana ma zróżnicować jej wysokość, w zależności od tego czy dostarczane będą paliwa czy inne towary.

Nadchodzące zmiany w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na działalność przedsiębiorstw. Konieczne jest zatem dobre przygotowanie do tych zmian, w szczególności dostosowanie programów księgowych i zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń.

« Poprzedni  1  | 2 
lista aktualności