Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

16-03-2015

Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej cz. 2


W poprzednim artykule Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej wspominaliśmy o wymogach prawnych w zakresie wypłaty  zaliczki  na  dywidendę.

Po   krótce  podsumowując,  podstawowymi   wymogami prawnymi, które muszą  być  spełnione  przy wypłacie zaliczki na dywidendę w ciągu roku obrotowego są:

  • zapis w statucie spółki, który upoważnia Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy,
  • posiadanie przez spółkę środków wystarczających na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
  • uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, które wykazuje zysk,
  • ogłoszenie przez Zarząd faktu planowanej wypłaty dywidendy.

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, wypłata zaliczki na dywidendę stanowi w księgach rachunkowych spółki wypłacającej śródroczny podział wyniku finansowego.

Księgowania przeprowadzane są odpowiednio na kontach:

  • 82 Wn Podział wyniku finansowego,
  • 24 Ma Rozrachunki z udziałowcami.

Księgowanie powinno nastąpić memoriałowo tj. w momencie podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na dywidendę. Faktyczna wypłata dywidendy będzie podlegała księgowaniu w relacji z kontem 13 Rachunki bankowe i rozliczając konto 24 Rozrachunki z udziałowcami.

Zaliczka na dywidendę powinna zostać ujawniona w bilansie w pozycji A.IX. „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego” - w wartości ujemnej.

W spółce otrzymującej dywidendę zostanie ona ujawniona jako   przychód  finansowy.  Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Zasadę  tą  stosuje  się  również  do  zaliczki na poczet dywidendy.

Księgowania przeprowadzane są odpowiednio na kontach:

  • 24 Wn Pozostałe rozrachunki,
  • 75 Ma Przychody finansowe.

Faktyczna zapłata dywidendy będzie podlegała księgowaniu w relacji z kontem 13 Rachunki bankowe i rozliczając konto 24 Pozostałe rozrachunki.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dywidend otrzymywanych przez udziałowców będących spółkami akcyjnymi, regulowane jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 22 updop określono zasady opodatkowania dywidend. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów)  z  dywidend  oraz  innych  przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatek potrąca się w dniu dokonania wypłaty dywidendy i odprowadza się do właściwego urzędu skarbowego dokonuje spółka wypłacająca dywidendę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Należy  zwrócić   uwagę,  że   art.  22  updop  zawiera   także   warunki,  których  spełnienie   umożliwia   zwolnienie z opodatkowania. Szczegółowe regulacje znajdują się  w art. 22 ust. 4 updop.

Spółka otrzymująca dywidendę prezentuje ją na koncie przychodów finansowych (75) w kwocie netto. Zryczałtowany podatek dochodowy odniesiony powinien zostać na konto 87 Podatek dochodowy po stronie Wn.

 

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing

 

lista aktualności