Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

22-06-2015

Zmiany w podatku VAT

 Katarzyna Zbiegień

Katarzyna Zbiegień

Kierownik w MDDP Outsourcing

 

Z dniem 1 lipca 2015  wchodzą  w  życie  kolejne  zmiany do ustawy o  VAT.  Zmiany  te  wynikają  z  uchwalonej  9 kwietnia 2015 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pierwsza zmiana dotyczy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten polega na przerzuceniu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku VAT. Aktualnie mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do towarów wymienionych w załączniku numer 11 do ustawy o VAT. Od lipca załącznik ten zostanie rozszerzony o dodatkowe towary:

  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier.

Dodatkowo, mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy dokonującym dostawy będzie podmiot, u którego sprzedaż nie będzie zwolniona z podatku, nabywcą będzie podatnik VAT czynny oraz dostawa towaru nie będzie objęta zwolnieniem.

Należy zwrócić uwagę, że przypadku dostaw wymienionych w pozycji 28a-28c załącznika nr 11 (laptopy, notebooki, tablety, telefony, smartfony, konsole do gier)  mechanizm  będzie stosowany  jeżeli   łączna  wartość  tych  towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary przekroczy kwotę 20.000 zł netto. Ustawodawca poprzez jednolitą gospodarczo transakcję rozumie umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawionych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Istotne tutaj będą warunki umowy w zakresie wielkości składanego zamówienia.

Powyższa zmiana  pociąga za sobą wprowadzenie informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Podatnicy będą zobowiązani składać w urzędzie  skarbowym   informacje  o   dokonanych    dostawach    towarów,    wymienionych w załączniku  nr 11  do  ustawy  o  VAT, a także informacje o nabywanych usługach w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą zawierać poniższe dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informacje podsumowującą w obrocie krajowym;
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi,
  • łączna   wartość   dostaw  towarów  oraz  świadczonych   usług, dla   których   podatnikiem   jest   nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 - w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Informacje te będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji podatkowych.

Kolejna zmiana dotyczy obrotu towarami wrażliwymi, wymienionymi  w  załączniku  numer 13  do  ustawy  o  VAT (np. wyroby stalowe, paliwa). Już w 2013 roku wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Aktualnie nabywca wyłączony jest z solidarnej odpowiedzialności, w przypadku gdy dostawcą jest podmiot, który złożył kaucję gwarancyjną. Od 1 lipca 2015 wysokość tej kaucji zostanie zróżnicowana w zależności od tego, co będzie stanowiło przedmiot dostawy. Minimalna wartość kaucji wyniesie 1.000.000,00 zł, a maksymalna 10.000.000,00 zł. Dodatkowo załącznik numer 13 do ustawy o VAT zostanie rozszerzony m.in. o srebro, platynę, biżuterię, aparaty fotograficzne, atrament do pisania, części do fotokopiarek.

Zmiany będą dotyczyć również ulgi na złe długi. Obecnie obowiązujące przepisy wykluczają  możliwość  skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Jednak w przypadku dłużnika, w zakresie korekty podatku naliczonego zasada ta już nie obowiązuje. Zmieni się to od lipca.

W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji nie będzie musiał dokonywać korekty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych zobowiązań.

Z ustawy zniknie również przepis zakazujący stosowania ulgi na  złe  długi w  przypadku  gdy   pomiędzy  wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym , kapitałowym, majątkowym.

I na koniec najbardziej wyczekiwana zmiana. Od 1 lipca 2015 przestanie obowiązywać ograniczenie w zakresie odliczania VAT od paliwa do samochodów osobowym. Będzie istniała możliwość odliczania 50% VAT od paliwa do napędu  samochodów  osobowych, które będą wykorzystywane do celów mieszanych. W  dalszym  ciągu będzie istniała  możliwość  odliczania  100%  VAT  od   paliwa, w przypadku gdy podatnik będzie prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu oraz gdy w urzędzie skarbowym zostanie złożony  druk  VAT-26,  informujący    o  tym, że samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.

lista aktualności