Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

23-05-2016

Ulga na złe długi w VAT

Ulga na złe długi  daje możliwość skorzystania z prawa do odzyskania podatku należnego od nabywcy towarów bądź usług z faktur, które nie zostały zapłacone. Korekta dotyczy podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną w sytuacji, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w  jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od stycznia 2016 ulgę na złe długi można zastosować, gdy spełnione są poniższe warunki:

1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o który mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego:

  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona

 

Dokonanie korekty podatku należnego jest również możliwe w sytuacji, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy.

Wierzyciel korzystający z ulgi na złe długi nie ma obowiązku informowania dłużnika o zamiarze dokonania korekty, ciąży jedynie na nim obowiązek zawiadomienia o dokonanej korekcie VAT należnego właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego, poprzez złożenie razem z deklaracją VAT, w której dokonuje korekty, formularza VAT-ZD, w którym są wyszczególnione kwoty korekty oraz dane dłużnika.

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz wartości podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku, gdy należność zostanie uregulowana częściowo, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

 

Mariola Gajewska
MDDP Outsourcing

 
lista aktualności