Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

31-10-2013

Tylko jedna metoda

Punktem wyjścia do obliczenia podatku odroczonego jest określenie różnic przejściowych pomiędzy bilansową a podatkową wartością aktywów i pasywów. Ustawa o rachunkowości traktuje to zagadnienie dość ogólnie. Warto sięgnąć do KSR
31-10-2013

Środki trwałe też trzeba uwzględnić w kalkulacji

Różnice przejściowe powstaną, jeśli firma stosuje inne stawki amortyzacyjne bilansowe, a inne dla rozliczania CIT. Taki sam skutek będą miały odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
31-10-2013

Sprawozdanie podpisuje nie tylko zarząd

Jeśli prowadzenie ksiąg zostało powierzone osobie zatrudnionej w firmie, to jej sygnatura powinna być naniesiona na wszystkich częściach składowych raportu finansowego
31-10-2013

Przejęcie to nie zwolnienie

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wypełnianie przepisów bilansowych także wtedy, gdy na objęcie części z nich zgodzi się jej pracownik
31-10-2013

Nieruchomości zaliczane do inwestycji są szczególną kategorią

Jeżeli jednostka utrzymuje budynek w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych na skutek wzrostu jego wartości to może go wyceniać w wartości rynkowej lub określonej w inny sposób wartości godziwej.
31-10-2013

Należności z tytuły dostaw i usług a podatek odroczony

Ustalając wartość podatkową wierzytelności od kontrahentów, w przypadku objęcia ich odpisem aktualizującym, nie uwzględnia się kwoty VAT. Co do zasady stanowi on różnicę trwałą.
1  « Poprzedni  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  Następny »  25