Blog

Refakturowanie usług budowlanych na najemcę - ryzyko przedsiębiorcy

13.12.2018
Refakturowanie usług budowlanych na najemcę - ryzyko przedsiębiorcy

Od początku 2017 ustawodawca wprowadził szereg zmian w zakresie rozliczania odwrotnego obciążenia. Wśród nich było także dodanie katalogu usług budowlanych do tej formy rozliczeń. Powodem dokonania takich zmian są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT.

Aby mieć do czynienia z tym rodzajem rozliczeń, musimy spełniać następujące warunki:

  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  • świadczyć usługi jako podwykonawca,
  • usługi muszą się mieścić w załączniku 14 do ustawy o VAT.

Zacznijmy zatem od definicji podwykonawcy. Sięgamy tutaj do definicji słownikowej, czyli podatnik działający na zlecenie wykonawcy. Zdaniem Ministra Finansów jest nim także dalszy podwykonawca, który działa na zlecenie podwykonawcy. Z problemową sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy będąc właścicielem budynku, chcemy refakturować usługę budowlaną na najemcę. Czy w tym przypadku staniemy się generalnym wykonawcą, a nasz nabywca inwestorem? Odpowiedzi szukamy w ustawie o VAT, która wprost nie definiuje tego rodzaju transakcji. Należy przyjrzeć się artykułowi 8, ust. 2a.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z nim sami stajemy się wykonawcą usługi, a podmiot świadczący nam usługi staje się podwykonawcą. Praktyka urzędów potwierdza takie stanowisko.

Wbrew temu WSA w Krakowie w uzasadnieniu do wyroku z 1 grudnia 2017 r. o sygn. I SA/Kr 1036/17. wykazał, że opłaty za podwyższenie standardu lokalu nie skutkują zmianą ról w transakcji. Usługi te nie są świadczone przez właściciela w ramach umowy o prace budowlane, tylko umowy najmu. Finalnie najemca, która został obciążony kosztami na podstawie faktury nie staje się z tego względu inwestorem, a dotychczasowy inwestor – generalnym wykonawcą. Pozwala to wyciągnąć wnioski, że nie powinniśmy otrzymać faktury na odwrotne obciążenie, tylko fakturę z naliczonym podatkiem VAT. Czy za tym wyrokiem podążą urzędy? Czy może Minister Finansów wyda objaśnienie ułatwiające podatnikom wystawianie faktur i odpowiednie ich wykazywanie?

Określenie charakteru transakcji jest obecnie kluczowe. Jeśli otrzymamy fakturę z podatkiem 23% i odliczymy go w deklaracji, to w przypadku błędu możemy liczyć się z wielkimi konsekwencjami. W przypadku, gdy upłyną 3 miesiące i otrzymamy fakturę korygującą, będziemy zmuszeni cofnąć się do okresu pierwotnego, aby usunąć podatek naliczony. Dodatkowo będziemy zobowiązani do wykazania podatku należnego z transakcji odwrotnego obciążenia. Będzie to skutkowało zapłatą podwójnego podatku wraz z odsetkami.

Więcej o usługach księgowych dla firm z branży nieruchomości.

Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie