Blog

Rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i podatek należny

23.11.2015

Faktura korygująca to dokument wystawiony w celu skorygowaniu danych wykazanych na fakturze pierwotnej. Zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
2) udzielono opustów i obniżek cen,
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

Aby dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, podatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Zgodnie z art. 29a ust. 13 obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przykład 1

Faktura korygująca zmniejszająca podatek należny została wystawiona 20.10.2015r. Nabywca otrzymał ją 24.10.2015. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej wpłynęło do sprzedawcy 03.11.2015. Zgodnie z art. 29a ust. 13 sprzedawca ma prawo do uwzględnienia faktury korygującej
w deklaracji VAT za 10/2015.

Przykład 2

Faktura korygująca zmniejszająca podatek należny została wystawiona 20.08.2015r. Nabywca otrzymał ją 01.09.2015. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej wpłynęło do sprzedawcy 03.11.2015. Zgodnie z art. 29a ust. 13 sprzedawca ma prawo do uwzględnienia faktury korygującej
w deklaracji VAT za 11/2015.

Zgodnie z art. 29a ust. 15 warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi artykułami naszych ekspertów dotyczącymi faktur:

Gdy faktura nie zgadza się z dokumentem przyjęcia
Gdy faktura wyprzedza dostawę towaru lub wykonanie usługi
Kiedy ująć fakturę korygującą
Faktura w złotych czy w walucie

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik w MDDP Outsourcing w Warszawie