Blog

Różnice kursowe w KPiR

10.05.2016

Osoby ewidencjonujące swoją działalność na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów coraz częściej dokonują transakcji w walutach obcych.

Wiąże się to z powstaniem różnic kursowych. Różnice kursowe definiowane są jako różnica pomiędzy wartością przychodu bądź kosztu, przeliczonego na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu bądź powstania kosztu (zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz ust. 2), a wartością otrzymanej zapłaty, przeliczonej według kursu faktycznie zastosowanego. Przy czym w jednostkach posiadających rachunek walutowy, wobec braku kursu faktycznie zastosowanego do wyceny wpływu walut, przyjmuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wpływ środków na ten rachunek.

Zgodnie z art. 24c różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody, jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów, jako ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają gdy:

  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

Ujemne różnice kursowe powstają gdy:

  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Różnice kursowe podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dacie ich zrealizowania, czyli co do zasady dokonania lub otrzymania płatności za fakturę. Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy i wykazuje się go w kolumnie 8 „pozostałe przychody”, natomiast ujemne różnice kursowe stanowią koszt podatkowy i ujmowane są w kolumnie 14 „pozostałe wydatki”.

Dokumentem, na podstawie którego księgowane są różnice kursowe jest dowód wewnętrzny.

Michał Stanioszczyk  Manager w MDDP Outsourcing

Michał Stanioszczyk
Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie