Blog

Rząd przyjął projekt ustawy DAC7

02.07.2024

Dnia 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Ustawa ta nałoży na operatorów platform cyfrowych (m.in. Allegro, Vinted, OLX) obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie liczby niezgłoszonych działalności gospodarczych. Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.  

Dyrektywa DAC7 – główne założenia 

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, czyli tzw. Dyrektywa DAC7, w założeniu projektodawców ma uzupełniać regulacje w zakresie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z nią, operatorzy platform cyfrowych będą mieli obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Tym samym, dyrektywa ma uszczelnić krajowe systemy podatkowe oraz zwalczyć istniejące luki prawne systemu podatkowego, które stanowiły pole do nadużyć na tle podatkowym.  

Podmioty, które zostaną objęte DAC-7 

Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform, ma dotyczyć takich podmiotów jak: 

 • internetowe platformy e-handlu (np. Allegro, OLX) 
 • platformy najmu środków transportu,  
 • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem. 

Raportowanie obejmie zatem sprzedawców, którzy zgodnie z unijnym rozporządzeniem przekroczą wskazane przez projektodawców progi sprzedaży, czyli kwotę 2000 euro lub 30 transakcji w skali roku.  

Wyjątek

Obowiązkowemu raportowaniu przez operatorów platform cyfrowych nie będą podlegać: 

 • sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. Euro, 
 • podmioty rządowe, 
 • notowane na giełdzie podmioty rynkowe, 
 • sprzedawcy nieruchomości, którzy w określonym okresie sprawozdawczym przekroczyli 2000 transakcji najmu nieruchomości. 

Co będzie raportowane? 

Operatorzy platform cyfrowych zobowiązani będą do zbierania określonych danych, jak np.: 

 • identyfikujących sprzedawcę jako przedsiębiorcę, tj. w szczególności nazwę firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej, 
 • identyfikujących sprzedawcę, jako osobę fizyczną, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, czy numer VAT, 
 • uzyskane prowizje, 
 • pobrane (zatrzymane) przez operatora platformy cyfrowej podlegającego obowiązku raportowania należności publicznoprawne, 
 • łączną kwotę wynagrodzenia uzyskanego przez sprzedawców, korzystających ze strony internetowej i aplikacji e-commerce. 

 

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing 

 

Źródła: