Blog

Kary za niezłożenie e-sprawozdania finansowego

13.08.2020
Umowa o dzieło – formularz RUD od stycznia 2021

Od 1 października 2018 roku, w wyniku nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw, złożenie sprawozdania finansowego możliwe jest wyłącznie w wersji elektronicznej 

Kogo dotyczy obowiązek złożenia elektronicznego sprawozdania do KRS? 

Obowiązek złożenia e-sprawozdania finansowego do KRS dotyczy:  

  • jednostek gospodarczych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. Jednostki te zobligowane są do złożenia elektronicznego sprawozdania do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości, 
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi  rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Podmioty są zobowiązane do złożenia e-sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
  • podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe. Podatnicy ci składają e-sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

E-sprawozdania finansowe, do kiedy należy złożyć? 

Termin złożenia e-sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do KRS upływa nie później niż 15 dnia od chwili zatwierdzenia sprawozdania, natomiast dla podatników CIT niewpisanych do KRS nie później niż 10 dnia od daty jego zatwierdzenia. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 53 ust.1) sprawozdanie należy zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dlatego też sprawozdanie finansowe za 2019 rok należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.  W przypadku podatników PIT składających e-sprawozdanie do KAS termin złożenia upływa przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, tj. 30 kwietnia 2020 roku. 

 

Zmiany terminów zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych 

Z powodu epidemii COVID-19 terminy na zatwierdzenie elektronicznego sprawozdania finansowego KRS zostały przedłużone o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 roku dla jednostek wpisanych KRS oraz podatników CIT składających sprawozdanie do szefa KAS, natomiast dla podatników PIT przekazane sprawozdania do szefa KAS zostało przedłużone do 31 lipca 2020 roku.  

Kto odpowiada za złożenie e-sprawozdania do KRS? 

Za złożenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiada kierownik jednostki, natomiast odpowiedzialność za złożenie e-sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej spoczywa na podatniku.  

Czym skutkuje nieżłożenie na czas elektronicznego sprawozdania finansowego? 

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, tj. niezłożenie sprawozdania finansowego lub niedotrzymanie obligatoryjnej formy elektronicznej, wg. art. 79 ustawy o rachunkowości podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.  Dodatkowo, w przypadku jednostek wpisanych do KRS, podczas stwierdzenia, iż dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, na podstawie art. 24 ustawy o KRS sąd rejestrowy wszczyna tzw. postępowanie przymuszające. Postępowanie to polega na wezwaniu jednostki do złożenia dokumentu w dodatkowym 7-dniowym terminie pod rygorem zastosowania grzywny, która w przypadku dalszego niespełnienia obowiązku sprawozdawczego może zostać ponawiana.  W przypadku niezłożenia sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe sąd orzeka o rozwiązaniu jednostki wpisanej do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego lub ustanawia kuratora, który będzie odpowiadał za sprawy spółki. 

Jakie wysokości kar oraz grzywien grożą za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego? 

Wysokość grzywien nakładanych na jednostki niespełniające obowiązku sprawozdawczego ustalana jest na bazie liczby stawek dziennych zawierających się w przedziale od 10 do 720 (art. 23 Kks), które to zależą od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego czterystukrotności. W 2020 roku wysokość minimalnej stawki dziennej kształtuje się na poziomie 86,67 zł, natomiast maksymalna stawka wynosi 34 668 zł, co oznacza, iż wysokość grzywny może zawierać się w przedziale od 867 zł do 24 960 960 zł. 

W praktyce wysokość grzywien wymierzanych przez sąd jest jednak stosunkowo niska. Przy ustalaniu stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki osobiste, rodzinne oraz stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co ważne – niezapłacone grzywny ulegają umorzeniu po spełnieniu obowiązku złożenia sprawozdania.  

W przypadku podmiotów składających e-sprawozdanie finansowe do właściwego organu KAS niedotrzymanie obowiązku sprawozdawczego skutkuje nałożeniem kary grzywny (art. 80b Kks) za wykroczenie skarbowe w wysokości od 225 zł do 45 000 zł.  

Należy pamiętać, iż kierownicy jednostek mogą odpowiadać za nieterminowe złożenie dokumentów osobiście, co oznacza możliwość nałożenia na nich kary ograniczenia wolności na okres od miesiąca do dwóch lat.


ZOBACZ TAKŻE:


Klaudia Lewandowska
Ekspert ds. sprawozdań finansowych w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie