Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

MDDP Outsourcing w Warszawie przenosi się do Spark
Nowa siedziba MDDP Outsourcing znajdować się będzie niedaleko obecnej lokalizacji. Więcej

Księgowość funduszy inwestycyjnych

Księgowość dla funduszy inwestycyjnych

Przedsiębiorcy poszukujący nieustannie metod optymalizacji podatkowej mogą wykorzystać do tego celu zamknięte fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są podmiotami zwolnionymi z CIT, co oznacza, że od generowanych przez siebie zysków nie muszą odprowadzać daniny. Wykorzystując specyficzne formy spółek i ich powiązania, można odroczyć moment opodatkowania dochodu, reinwestując całość zysków w kolejne przedsięwzięcia.


Biuro rachunkowe, które zna specyfikę funduszy inwestycyjnych

Obsługa księgowa funduszu wymaga nie tylko znajomości specyficznych przepisów rachunkowych, ale również bardzo dobrej organizacji obiegu dokumentów jak również stałej współpracy z towarzystwem zarządzającym funduszem oraz bankiem – depozytariuszem. Wykorzystujemy do tego celu nasz system elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwala wszystkim zainteresowanym śledzić on line pojawiające się dokumenty. Dodatkową zaletą jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących wszystkich obsługiwanych przez towarzystwo funduszy, które można przeglądać w formie jednego raportu.


Naszym klientom oferujemy następujący zakres obsługi rachunkowo – księgowej:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi kadrowo-płacowe,
 • Wycenę  aktywów  Funduszu  zgodnie  z  Polityką  rachunkowośc i i  z  przyjętym  Statutem  oraz  okresowe  potwierdzanie  jej       z     Depozytariuszem,
 • Prowadzenie uzgodnień z Depozytariuszem w zakresie wyceny i zasad rachunkowości Funduszu,
 • Ustalanie zobowiązań Funduszu, wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w dniach wyceny określonych w Statucie,
 • Udział w uzgadnianiu procedur współpracy pomiędzy Towarzystwem, Depozytariuszem i Zleceniobiorcą,
 • Raportowanie na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych organów nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i rynkami kapitałowymi,
 • Nadzorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych Funduszu oraz informowanie Towarzystwa o zaistniałych przekroczeniach tych limitów.
 • Kalkulowanie rezerw na koszty Funduszu,
 • Stała współpracę z biegłym rewidentem wskazanym przez Towarzystwo w szczególności przy okresowym badaniu i przeglądzie ksiąg rachunkowych i sprawozdań Funduszu,
 • Sporządzanie sprawozdań Funduszu wymaganych przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny,
 • Elektroniczny obieg dokumentów, zdalny dostęp do danych, raportów – scalający wszystkie fundusze bez względu na ich ilość,
 • Obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie płatności.

 

W zakresie księgowości i rachunkowości dla funduszy inwestycyjnych, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Obsługa księgowa firm rodzinnych | MDDP Outsourcing - Patrycja Mroczkowska
Patrycja Mroczkowska

Manager | (32) 797 83 72