Blog

Sprawozdania finansowe spółek w likwidacji

02.01.2023
Sprawozdania spółek w likwidacji

Sprawozdania finansowe spółek w likwidacji sporządzane są na podstawie takich samych zasad jak pozostałe sprawozdania. Odbywa się to zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Sprawozdania na potrzeby likwidacji przygotować należy dla określonych momentów procesu likwidacji spółki. Obowiązkowo należy je sporządzić na przeddzień postawienia w stan likwidacji, na przeddzień podziału majątku oraz na dzień podziału majątku.

Co więcej-  na potrzeby procesu likwidacji należy:

  • wybrać likwidatora,
  • zgłosić fakt podjęcia likwidacji do rejestru,
  • sporządzić bilans otwarcia likwidacji.

Celem sprawozdań likwidacyjnych jest między innymi zaprezentowanie sytuacji majątkowej spółki. Ważne jest również wskazanie wielkość aktywów, które po uregulowaniu wszelkich pozostałych zobowiązań, należy podzielić między wspólników.

Kwestie formalne w postępowaniu likwidacyjnym

Według art. 288 kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r., „po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru”.

Do sporządzenia takich sprawozdań w procesie likwidacji, potrzebna jest Uchwała o postawieniu Spółki w stan likwidacji oraz informacja kto pełni funkcję likwidatora. W sprawozdaniu zawieramy informację o dacie postawienia w stan likwidacji, a w przypadku sprawozdań na przeddzień oraz dzień podziału majątku, również o dacie likwidacji.

Dodatkowo, należy umieścić informację, iż w związku z otwarciem procesu likwidacji, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Również informacje, iż w związku z procesem likwidacji Spółka nie spełnia kryteriów określonych w art. 47 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczących prezentowania przychodów i kosztów z działalności niekontynuowanej.

Wycena kapitału spółki w likwidacji

Na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości składniki kapitału własnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została postawiona w stan likwidacji, należy na dzień rozpoczęcia procesu likwidacji połączyć i zaprezentować w pozycji kapitał podstawowy w bilansie, pomniejszając ją o udziały własne.

W ramach konstruowania bilansu na potrzeby likwidacji, spółka jest także zobowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane koszty oraz ewentualne straty. Są to zdarzenia, które mogą wystąpić w wyniku zaniechania prowadzenia działalności.

Wycena aktywów jednostki postawionej w stan likwidacji odbywa się z zachowaniem zasad wskazanych w art. 29 ustawy o rachunkowości. Odbywa się to według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, kosztów wytworzenia. Dodatkowo pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jako, że podczas procesu likwidacji wszelkie kompetencje wspólników zostają przekazane likwidatorowi, to on składa podpis pod sprawozdaniem likwidacyjnym i to on jest odpowiedzialny za jego złożenie.

Warto wspomnieć, iż sprawozdanie likwidacyjne nie podlega obowiązkowemu badaniu przez uprawniony do tego podmiot, ze względu na brak spełnienia warunku o kontynuacji działalności.

Autor: Weronika Komorowska, Starszy Asystent Działu Sprawozdawczości MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.