Blog

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

20.01.2021
zwrot vat

W ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”). Podmioty wskazane w Ustawie są zobowiązane do składania Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty („Sprawozdanie”) do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Pierwsze Sprawozdanie, obejmujące rok 2020, musi zostać złożone do 31 stycznia 2021 r.

Przez kogo składane jest Sprawozdanie?

 • Kierowników podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
 • Kierowników podmiotów innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok
 • Kierowników spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

Definicja spółki nieruchomościowej

Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ustawą spółka nieruchomościowa oznacza podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
 • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

Co raportujemy i gdzie składamy sprawozdanie

Sprawozdanie o zatorach płatniczych zawiera:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni,
 • od 31 do 60 dni,
 • od 61 do 120 dni,
 • przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 • nieprzekraczającym 30 dni,
 • od 31 do 60 dni,
 • od 61 do 120 dni,
 • przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Sprawozdanie można jedynie przekazywać Ministrowi Rozwoju drogą elektroniczną poprzez bramkę online na stronie biznes.gov.pl. Dane wymagane ustawą wpisuje się na stornie ręcznie poprzez uzupełnienie odpowiednich pól. Po wypełnieniu system generuje sprawozdanie, które można zapisać w postaci pliku PDF, bądź XML.

Sprawozdanie może być złożone i podpisane tylko elektronicznie. Jest ono podpisywane Profilem Zaufanym (również przez bankowość elektroniczną) lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Podpisany dokument musi być wysłany w tej samej sesji, w której został utworzony.

Sprawozdanie podpisuje co do zasady zarząd, zgodnie z reprezentacją. Może je też jednak sporządzić i podpisać pełnomocnik. Pełnomocnictwo załączane jest do wniosku elektronicznie.

Praktyczny poradnik Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

Ministerstwo rozwoju pracy i technologii udostępniło praktyczny poradnik dotyczący sprawozdania. Poniżej kilka najistotniejszych punktów:

 • weryfikując wartość przychodu na potrzeby sprawozdania za 2020 rok bierzemy pod uwagę dane za rok 2019
 • sprawozdania podmioty sporządzają za rok kalendarzowy – nie za rok obrotowy
 • sprawozdanie obejmuje transakcje nie tylko pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, ale także z przedsiębiorcami z UE/EOG oraz oddziałami i przedstawicielstwami przedsiębiorców zagranicznych.
 • wszystkie transakcje kwalifikowane jako transakcje handlowe w rozumieniu Ustawy, w tym transakcje z podmiotami z grupy.
 • Jeżeli dane świadczenie pieniężne jest spełniane w częściach, to termin spełnienia świadczenia jest liczony osobno dla każdej z tych części, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 • Wartość świadczeń pieniężnych ujmowanych w sprawozdaniu należy podawać w walucie polskiej. Wartość waluty obcej określa się wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa zastrzega inaczej.
 • sprawozdanie składane za rok 2020 r. powinno obejmować wartości świadczeń pieniężnych spełnionych/otrzymanych w 2020 r. oraz niespełnionych/nieotrzymanych w 2020 r. niezależnie od tego, czy data ich wymagalności przypadała przed czy po 1 stycznia 2020 r.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.

Autor: Michał Stanioszczyk, ekspert w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie.