Blog

Środki na PPK - skąd będą pochodzić?

19.11.2019
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli PPK) to nowe rozwiązanie długoterminowego oszczędzania, stanowiące III filar systemu emerytalnego, mające na celu podwyższenie wysokości ich przyszłych emerytur.

Wpłaty podstawowe na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa, odpowiednio 2.0%,1.5%, 250 złotych jednorazowo (wpłata powitalna) i 240 złotych co roku.

Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych) odpowiednio do 2.5% i 2.0%. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8%. Wysokość wszystkich wpłat naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Wpłaty, które przedstawia tabela:

  • będą stanowić koszt uzyskania przychodu podmiotu zatrudniającego,
  • nie będą wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracodawcy – nie trzeba od nich odprowadzać składek ZUS,
  • w części finansowanej przez pracodawcę będą stanowić dochód uczestnika – konieczne będzie pobranie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika składek.

Podstawa do naliczenia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe nie jest ograniczona 30-krotnością przeciętnego wynagrodzenia taką, jaka obowiązuje przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyjaśnienia tabeli:

[1] Pracownik może obniżyć wpłatę podstawową, która wynosi 2% wynagrodzenia brutto wówczas, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

[2] Pracownik może w każdej chwili zdecydować o odprowadzaniu wpłaty dodatkowej do maksymalnej wartości 2% wynagrodzenia brutto.

[3] Pracodawca nie ma możliwości obniżenia stawki swojego udziału w PPK.

[4] Zasady stosowania wpłat dodatkowych pracodawcy:
Pracodawca może stosować różne procenty wpłat dodatkowych dla poszczególnych pracowników. Jednak sama ustawa (art. Ust) podaje, że zróżnicowanie procentu wpłat dodatkowych będzie możliwe wyłącznie z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia w danym podmiocie albo treści obowiązującego regulaminu wynagrodzeń, czy układu zbiorowego pracy.

[5] Wpłata powitalna od państwa – warunki:
Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za te miesiące dokonają wpłat podstawowych.

[6] Dopłata roczna – warunki:
Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymają natomiast wszyscy uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

[7] Składki finansowane przez uczestnika będą potrącane z wynagrodzenia netto (czyli po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy).

[8] Składki finansowane przez podmiot zatrudniający będą naliczane od wynagrodzenia brutto i stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.