Blog

Tarcza 3.0 – propozycje dla pracodawców, niekoniecznie korzystne dla pracowników

27.04.2020

Najnowsze doniesienia medialne ujawniają kolejne propozycje zmian w przepisach, nad którymi pracuje rząd w ramach tarczy Antykryzysowej 3.0.

Niektóre z nich, choć pomocne dla pracodawców, mogą okazać się niekorzystne dla pracowników.

Jeden z nowych przepisów pozwala zwalniać z pracy osoby mające inne, dodatkowe dochody. Z jego treści wynika, m.in. że:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca (…) może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę (…). Przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawca uwzględnia fakt posiadania przez pracownika źródła utrzymania innego niż stosunek pracy łączący go z pracodawcą lub fakt posiadania przez niego uprawnień do tego źródła, w tym:

  • ustalone prawo do emerytury lub renty lub spełnianie warunków do uzyskania emerytury;
  • uzyskiwanie przychodów z innej działalności zarobkowej z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji lub z praw majątkowych

Zwalnianie z pracy osób mających inne, dodatkowe dochody

Oznacza to między innymi, że będzie można zwolnić osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, co do tej pory nie było dozwolone.

Co więcej, pracodawca będzie mógł zwolnić osoby, które poza umową o pracę wykonują także inną działalność zarobkową, np. w postaci umowy zlecenia bądź pełniąc funkcję w radzie nadzorczej, i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie.

Cytowany wyżej projekt przepisów wspomina także o osobach uzyskujących przychody z tytułu praw majątkowych. Eksperci wskazują, że do tej grupy mogą zaliczać się zarówno osoby czerpiące dochody 

” z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw”, jak i np. wynajmujący mieszkania. Ostateczny zakres tego kryterium będzie zależeć od interpretacji rządu, który zdecyduje o odesłaniu do definicji z innych ustaw.

Powstaje pytanie, na jakiej podstawie pracodawca będzie weryfikować posiadanie przez pracownika innych źródeł dochodu. Odpowiedź kryje się w zapisie mówiącym, że „ustaleń pracodawca dokonuje w oparciu o posiadane informacje lub o oświadczenie pracownika składane na wniosek pracodawcy”.

Uproszczone procedury zwalniania z pracy i zmniejszania wynagrodzenia

Z projektu Tarczy 3.0 wynika również, że pracodawcy, których przedsiębiorstwa ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa, będą mogły zastosować uproszczony sposób zwalniania pracowników i obniżenia im pensji. Firmy, których obroty spadły o 15 proc. rok do roku lub o 25 proc. w tym roku, będą mogły obniżyć wynagrodzenie wszystkim pracownikom o 10 proc. Zgoda załogi ani związków zawodowych nie będzie już potrzebna, a o zwolnieniu z pracy lub obniżce wynagrodzenia będzie można poinformować pracownika mailem.

Urlop wypoczynkowy na polecenie pracodawcy

Nowe przepisy przewidują prawo pracodawcy do nakazania pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego we wskazanym przez pracodawcę terminie. Nie jest to nic zaskakującego, zważywszy, że już obecnie regulacje kodeksu pracy, choć może nie tak wprost, ale jednak dopuszczają takie rozwiązanie. Natomiast absolutnym novum jest możliwość nakazania pracownikowi wykorzystania połowy bieżącego urlopu w narzuconym przez firmę okresie i to bez zgody pracownika. Wskazuje na to projektowany zapis:

„w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, jednego pełnego dnia urlopu wypoczynkowego na każde dwa dni prawa do urlopu wypoczynkowego nabytego przez pracownika w bieżącym roku kalendarzowym”.

Oznacza to, że jeśli pracownikowi przysługuje urlop np. w wymiarze 20 dni, to firma może wysłać go na 10 dni urlopu we wskazanym przez siebie terminie, niezależnie od opinii na ten temat samego zainteresowanego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Tarcza 3.0 zawiera także kolejne propozycje dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które ma być wypłacane przez państwo. Tym razem jednak może ono objąć wynagrodzenia także pracowników nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy czy przestojem. Przedsiębiorstwo będzie mogło otrzymać dopłatę w wysokości do 40 proc. średniej krajowej wynagrodzeń takich pracowników.

Nowe prawo ma obowiązywać od maja. Aktualnie jeszcze zajmuje się nim Rada Ministrów, a gotowy projekt ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Źródła:


ZOBACZ TAKŻE:

Barbara Kochańska-Mierzejewska - Senior Payroll Manager

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Senior Manager w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie