Blog

Tydzień z PIT-em 0- seria Q&A

25.02.2022
PIT 0

Jednym z elementów Polskiego Ładu, jest rozszerzenie katalogu ulg zwanych PIT-em 0. Ulgą zostali objęci: seniorzy, osoby do 26 r.ż., rodziny 4+ jak również osoby powracające z emigracji. 

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów, do wysokości 85 528 zł., z pracy na etacie, umów zlecenia zawartych z firmą i przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W tym tygodniu w naszej serii Q&A skupimy się właśnie na meandrach PIT-0 – zapraszamy do przeczytania podsumowania.

Jestem rodzicem trójki dzieci. W maju 2022 r. urodzi się nam czwarte dziecko. Czy mogę skorzystać z PIT-0 dla dużych rodzin w roku 2022?

Tak. Wystarczy, że chociaż przez jeden dzień w roku podatkowym podatnik posiadał 4 dzieci i wówczas jest uprawniony do ulgi.

Mamy z mężem piątkę dzieci. Pracuję dorywczo na podstawie umów zlecenia. Czy mogę dostawać od zleceniodawcy pieniądze bez podatku? Czy też dopiero w zeznaniu rocznym wykażę podatek do zwrotu?

Tak- jeśli zleceniobiorca złoży płatnikowi (zleceniodawcy) oświadczenie o tym, że spełnia warunki do zastosowania zwolnienia w ramach PIT-0 dla dużych rodzin, to wówczas płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek przy wypłacie należności temu podatnikowi.

Czy korzystając z ulgi PIT-0 dla dużych rodzin, w rozliczeniu rocznym można skorzystać z ulgi na dzieci?

Tak, będą Państwo mogli skorzystać wówczas również z ulgi na dziecko (na dzieci).

Czy w ramach ulgi PIT-0 dla dużych rodzin zwolnione są przychody czy dochody w kwocie 85528 zł?

W ramach ulgi PIT-0 dla dużych rodzin zwolnione z opodatkowania są przychody.

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem opodatkowany według skali podatkowej. Będę rozliczać ulgę tzw. PIT-0 dla dużych rodzin. Czy w związku z tym obowiązują mnie jakieś szczególne zasady rozliczania kosztów?

Nie, podatnik w tym przypadku rozlicza koszty na zasadach ogólnych.

Prowadzę działalność gospodarczą, mam 4 dzieci i będę korzystał z PIT-0 dla dużych rodzin. Czy muszę w szczególny sposób prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów?

Nie. W takim przypadku przedsiębiorca nie ujmie w PKPIR przychodów do kwoty 85528 zł, natomiast koszty ujmuje na standardowych dotychczasowych zasadach.

Jakich dzieci nie uwzględnia się w liczbie 4 dzieci, od których uzależnione jest prawo do ulgi dla dużych rodzin?

Ustalając liczbę dzieci, nie można uwzględniać:

a) dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (nowy art. 21 ust. 45 updof),

b) dzieci pełnoletnich uczących się, które w roku podatkowym:
stosowały przepisy o podatku liniowym lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z tzw. prywatnego najmu. W zakresie m.in. osiągniętych przychodów czy poniesionych kosztów, podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym lub na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, uzyskały dochody, w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, dochody z kapitałów pieniężnych rozliczane w PIT-38 lub przychody objęte ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) i dla powracających z emigracji (nowy art. 21 ust. 1 pkt 152 updof).

Jakie dzieci uprawniają do ulgi dla dużych rodzin?

Z ulgi dla dużych rodzin będzie mógł skorzystać podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

a) małoletnich lub pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną:
· wykonywał władzę rodzicielską,
· pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
· sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

b) pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe:
· wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo 
· sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Jestem rodzicem 4 dzieci i zmieniam rezydencję podatkową. Czy to znaczy, że mam prawo do dwóch ulg i przysługuje mi limit przychodów 85 528 zł x 2?


Nie. Wymaga podkreślenia, że roczna kwota zwolnienia w wysokości 85.528 zł będzie wspólna dla przychodów korzystających ze zwolnień podatkowych przewidzianych w ramach art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 updof. Czyli odpowiednio z ulgi dla młodych, dla powracających z zagranicy, rodziców/opiekunów co najmniej czworga dzieci i zarobkujących emerytów (nowy art. 21 ust. 44 updof). To oznacza, że taki podatnik ma prawo tylko do jednej ulgi 85 528 zł.

Jakich wymogów formalnych muszę dopełnić w rozliczeniu rocznym, aby skorzystać z ulgi PIT-0 dla dużych rodzin?

Korzystając ze zwolnienia, podatnik będzie zobowiązany, w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego, przedłożyć informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (nowy art. 21 ust. 46 updof). Będzie on zwolniony z obowiązku złożenia tej informacji, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, w którym skorzysta z ulgi na dzieci, oświadczy, że równocześnie skorzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153 updof i prawo do obu preferencji przysługiwało mu w stosunku do tych samych dzieci (nowy art. 21 ust. 48 updof).

Ponadto, na żądanie organów podatkowych podatnik będzie obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do omawianego zwolnienia, w tym:
1) odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły (nowy art. 21 ust. 47 updof).

Jaki rodzaje przychodów nie uprawniają do skorzystania z ulgi dla dużych rodzin?

Osiąganie przychodów przykładowo z poniższych źródeł – nie dają prawa do ulgi dla dużych rodzin: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowy, macierzyński), z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem uzyskanych z pracy na etacie), opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. z umów zlecenia do 200 zł).

Czy uczące się, pełnoletnie dziecko uzyskujące dochody z renty rodzinnej mogę uwzględnić w liczbie 4 dzieci uprawniających do ulgi dla dużych rodzin?

Tak. Ustalając prawo do ulgi dla dużych rodzin, można uwzględniać dzieci pełnoletnie uczące się, uzyskujące dochody z renty rodzinnej w wysokości przewyższającej w roku podatkowym kwotę 3.089 zł, gdyż tego rodzaju świadczenia nie bierze się pod uwagę przy ocenie, czy dane dziecko spełnia kryterium dochodowe.

Na jakiej podstawie płatnik rozlicza ulgę dla dużych rodzin?

Płatnik jest zobowiązany rozliczać ulgę dla dużych rodzin, jeżeli pracownik złoży stosowane oświadczenie, że spełnia warunki do zastosowania tej ulgi.

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj >

Czy przychody zwolnione z opodatkowania przez Polski Ład (nowy art. 21 ust. 1 pkt 151-154 ustawy o PIT) będą wliczane do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne?

Nie. Ulgi w ramach tzw. PIT-u 0 dają prawo do zwolnienia przychodów tylko i wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie mają wpływu na wysokość podstawy do naliczania składek społecznych i zdrowotnych.

Przeniosłem swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Czy będę mógł skorzystać z „ulgi na powrót”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)?

Nie. Skoro miejsce zamieszania zostało zmienione w 2020 r. nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi na powrót. Nowe przepisy w zakresie ulgi na powrót mają zastosowanie do osób zmieniających rezydencję podatkową po 31/12/2021 r.

Poniżej znajdziesz przydatne wzory formularzy: