Blog

Tydzień z … Pomocą dla Ukrainy

08.04.2022
Pomoc dla Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy duża część polskich przedsiębiorców włączyła się w pomoc Ukrainie.

Ustawodawca dostosował zatem przepisy podatków dochodowych i VAT do zaistniałej sytuacji. Podatnicy mają możliwość korzystania z preferencji, jeżeli przekazywane przez nich świadczenia są na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.

Dlatego w tym tygodniu w naszej serii Q&A skupimy się na omówieniu dostępnych preferencji związanych z pomocą Ukrainie. Zapraszamy.

Darowizna pieniężna na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Spółka z o.o. przekazała przelewem na konto fundacji wsparcie finansowe (darowiznę pieniężną) na cele związane z pomocą dla ludzi ogarniętych wojną. Czy kwota przekazana na to wsparcie stanowi koszty uzyskania przychodu w myśl specustawy wprowadzającej dodatkowe preferencje dla ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie?

Odpowiedź:
Przekazana kwota nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje się wprost że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.
W odniesieniu do tej zasady istnieją wyjątki, jednak żaden z nich nie dotyczy przekazywanych w darowiźnie pieniędzy.

Zatem podsumowując niemożliwe jest zaliczenie takiej darowizny w koszty uzyskania przychodu. Spółka może rozważyć odliczenie darowizny w ramach odliczeń przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt 1 updop.

Niestety przepisy specustawy nie wprowadzają w zakresie darowizn pieniężnych żadnych istotnych zmian.

Przekazanie środków piniężnych dla pracowników rodzin z Ukrainy

Spółka z o.o. zamierza przekazać środki pieniężne w kwocie 4000 zł dla pracowników rodzin z Ukrainy.

Jakie obowiązki wywoła przekazanie takiej darowizny? Czy osoby obdarowane będą zobowiązane rozliczyć podatek od spadków i darowizn z tego tytułu? Czy będą zobowiązane do złożenia deklaracji?

Odpowiedź:
Przekazanie darowizny nie będzie rodziło obowiązku odprowadzenia podatku u obdarowanych, bowiem kwota jest poniżej progu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Osoby obdarowane nie będą również obowiązane do złożenia deklaracji SD.

Jeżeli zaś chodzi o spółkę to nie będzie ona niestety uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanej darowizny pieniężnej.

Przekazanie darowizny na rzecz Caritasu

Spółka z o.o. przekazała w darowiźnie na rzecz Ukrainy towary. Darowizna została przekazana na rzecz Caritasu.

Czy Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% dla wskazanej darowizny?

Odpowiedź:
W myśl § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 0% stawkę podatku stosuje się do:

  • dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  • świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy
  • na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Z tym, że obniżona stawka podatku stosowana jest wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Jako, że podmiot obdarowany nie jest podmiotem wskazanym w przepisie, nie jest możliwe zastosowanie stawki 0% do przedmiotowej darowizny.

Wykaz w pliku JPK

Spółka przekazała darowizny na rzecz pomocy Ukrainie. darowizna opodatkowana jest stawką 0%. Czy darowiznę należy wykazać w pliku JPK?
 
 Odpowiedź:

Co do zasady sprzedaż opodatkowana stawką podatku wynoszącą 0% ujmuje się w jednolitym pliku kontrolnym. Jako, że nie przewidziano w tym zakresie wyjątków dla sprzedaży na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych na terytorium Ukrainy, to darowizna opodatkowana stawką 0% powinna być również wykazana w jednolitym pliku kontrolnym. 

Zakup artykułów spożywczych

Spółka z o.o. kupiła artykuły spożywcze w celu przekazania darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy. Artykuły zostały udokumentowane fakturą zakupu. Darowizna została przekazana samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Została sporządzona umowa darowizny.

Czy spółka jest uprawniona do odliczenia VAT z faktury zakupowej dokumentującej darowiznę artykułów spożywczych?

Odpowiedź:

Organy podatkowe prezentują stanowisko zgodnie z którym towar zakupiony w celu przekazania go w darowiźnie  nie zostaje zakupiony na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zatem, na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u., przy zakupie towarów mających być przedmiotem darowizny, nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Podsumowując, mając na uwadze stanowisko prezentowane przez organy podatkowe, spółce z o.o. nie przysługuje w przedstawionej sytuacji prawo do odliczenia VAT przy nabyciu artykułów spożywczych.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.