Blog

Ujęcie dotacji wg MSSF (Gazeta Prawna 10 września 2012)

10.09.2012
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Spółka o profilu produkcyjnym Alfa SA otrzymała dotację do aktywów – na zakup, instalację i uruchomienie nowej linii produkcyjnej w wysokości 65 proc. poniesionych wydatków.

W jaki sposób rozpoznać otrzymaną dotację w księgach rachunkowych, dokonać wyceny na dzień bilansowy i zaprezentować dotację w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

Zgodnie z zapisami MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” dotacje również możemy podzielić na dotacje do aktywów i dotacje do przychodu. Dotacji – łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej – nie ujmuje się, dopóki nie istnieje wystarczająca pewność, że jednostka spełni warunki związane z przyznanym dofinansowaniem (w tym przypadku musi uruchomić linię produkcyjną) oraz otrzyma środki (w opisanym przypadku środki zostaną przelane na rachunek bankowy spółki). Nie jest za to istotny sposób, w jaki dotacja zostanie otrzymana.

Podstawową metodą ujmowania dotacji w księgach rachunkowych jest metoda przychodowa, zgodnie z którą dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej ilości okresów.

Dotacje do aktywów (wykazywane w wartości godziwej), prezentuje się w bilansie dwiema metodami. Pierwsza z nich zakłada prezentację dotacji jako przychodu przyszłych okresów, który jest rozliczany i prezentowany jako przychód na przestrzeni użytkowania składnika aktywów. Zgodnie z drugą metodą, dotację odejmuje się od wartości bilansowej składnika aktywów. Dotacja jest więc ujmowana jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów podlegającego amortyzacji w postaci zredukowanego odpisu amortyzacyjnego.

Powyższe dwie metody są alternatywnymi rozwiązaniami możliwymi do przyjęcia. Ze względu na fakt, że pierwsza z opisanych metod jest zbieżna z metodą przedstawioną w ustawie o rachunkowości, poniżej zaprezentuję ewidencję księgową odnoszącą się do drugiej metody. Ewidencja księgowa środków pieniężnych otrzymanych w ramach dotacji może wyglądać w następujący sposób: strona Wn konta 130 – Rachunek bankowy, strona Ma konta 080 – Środki trwałe w budowie.

Do momentu rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji, środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji pozostają na koncie środków trwałych w budowie. W momencie rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego następuje przeksięgowanie dotacji na konto środków trwałych.

Ewidencja księgowa (podane numery kont mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od planu kont przyjętego przez jednostkę) zdarzeń gospodarczych może wyglądać w sposób następujący:

1. Nakłady poniesione na nabycie, instalację i uruchomienie linii produkcyjnej 150 000 zł: strona Wn konta 080 – Środki trwałe w budowie, strona Ma kont zespołu 2.
Dokumenty źródłowe: faktury zakupu, inne.

2. Otrzymanie dotacji na nabycie linii produkcyjnej – 97 500 zł: strona Wn konta 130 – Rachunek bankowy, strona Ma konta 080 – Środki trwałe w budowie.
Dokumenty źródłowe: wyciąg bankowy.

3. Przyjęcie linii produkcyjnej do użytkowania – 52 500 zł: strona Wn konta 010 – Środki trwałe, strona Ma konta 080 – Środki trwałe w budowie.
Dokumenty źródłowe: dokument odbioru technicznego (OT).

4. Amortyzacja linii produkcyjnej za luty 2012 r. – 437,50 zł: strona Wn konta 400 – Amortyzacja środków trwałych, strona Ma konta 050 – Umorzenie środków trwałych.
Dokumenty źródłowe: Polecenie księgowania (PK).

W sprawozdaniu finansowym otrzymana dotacja zostanie zaprezentowana jako pomniejszenie pozycji Środki trwałe.

W paragrafie 13 i 14 MSR 20 wspomina również o metodzie kapitałowej ujmowania dotacji w księgach rachunkowych. Jednakże ta metoda może być stosowana przez jednostki regulowane odrębnymi ustawami, tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe czy wyższe uczelnie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Pracownik otrzymał pożyczkę mieszkaniową ze środków ZFŚS – 7200 zł. Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach – 300 zł + odsetki 12 zł. Jak to ująć w księgach rachunkowych?

Agnieszka Pokojska, agnieszka.pokojska@infor.pl

Wypłata pożyczki (7200 zł) w ewidencji księgowej może być ujęta zapisem: strona Wn konta 230 – Rozrachunki z pracownikami (lub 232 – Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), strona Ma konta 132 – Rachunek bankowy ZFŚS.

Z kolei naliczone miesięczne odsetki (12 zł) ujmuje się następująco: strona Wn konta 230 – Rozrachunki z pracownikami lub 232 – Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), strona Ma konta 831 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z kolei miesięczną spłatę pożyczki przez pracownika można odzwierciedlić operacją: strona Wn konta 132 – Rachunek bankowy ZFŚS, strona Ma konta 230 – Rozrachunki z pracownikami lub 232 – Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Agata Regulska
Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing w Warszawie

Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).