Blog

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

24.05.2022
Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Od dnia 29 czerwca 2021 r., w polskim systemie prawnym, obowiązuje ulga podatkowa e-TOLL. Funkcjonuje ona w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powyższa ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL

Czym jest system e-TOLL?

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ma charakter elektronicznej platformy służącej do automatyzacji procesu rozliczania opłaty drogowej.

System e-TOLL oparty jest o technologię wyznaczania pozycji użytkownika pojazdu przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

Każdy użytkownik pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu:

 • za pomocą darmowej aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym;
 • lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL); lub
 • urządzeń pokładowych (OBU).

Co ważne użytkownicy systemu mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji, która umożliwia wniesienie opłaty elektronicznej oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO.

Ideą systemu e-TOLL jest również to, że dostęp do urządzeń przekazujących dane lokalizacyjne oparty jest o otwarty model dystrybucji i sprzedaży urządzeń pokładowych (OBU) oraz Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych (ZSL). Możliwe jest pozyskanie urządzeń zarówno w modelu kaucyjnym, dostępny jest wynajem urządzenia lub dokonanie zakupu urządzenia na własność.

Rejestracja w elektronicznym systemie poboru opłat e-TOLL jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą poruszać się po drogach płatnych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów powyżej 3,5 tony. Aktualnie istnieją 3 sposoby rejestracji w systemie e-TOLL: online, w stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta i za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych.

Wysokość opłaty naliczanej za pośrednictwem systemu e-TOLL ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zawartymi w art. 13ha. Opłata elektroniczna za przejazd ustalana jest jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu.

Podstawa prawna ulgi e-TOLL

System poboru opłat w Polsce jest od wielu lat rozwijany i modyfikowany. Uruchamiając w 2021r. system e-TOLL, który zastąpił dotychczasowy system viaTOLL, Ustawodawca wprowadził ulgę podatkową, której celem był zmniejszenie obciążeń finansowych podatników zobowiązanych do korzystania z nowego systemu. Ulga e-TOLL została zapisana w:

 • art. 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • art. 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na czym polega ulga e-TOLL?

Ulga e-TOLL polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

 • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W podatku PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku, albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

podatku CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9%, albo 19% stawki podatku.

Warto zwrócić uwagę, że ulga skierowana jest do przedsiębiorców. Osoby fizyczne, które również mogą być użytkownikami systemu e-TOLL mają możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji i nie są zobowiązane do ponoszenia kosztów zakupu, wynajmu czy leasingu urządzeń do obsługi systemu.

W jakiej wysokości przysługuje ulga e-TOLL i kiedy można ją zastosować?

Podatnik może odliczyć maksymalnie kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Oznacza to, że poniesiony wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 350 zł uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w limicie 500 zł), a wydatek np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 800 zł uprawnia do odliczenia w kwocie 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

W przypadku podatnika, który przykładowo nabył 10 urządzeń dla celów systemu e-TOLL, zamontował je w pojazdach a następnie do końca 2021r. wykonał co najmniej jeden przejazd tylko 5 pojazdami to ulga e-TOLL będzie miała zastosowanie tylko dla tych 5 pojazdów.

Co istotne ustawodawca wprowadził czasową możliwość zastosowania ulgi e-TOLL. Zgodnie z przepisami w ramach ulgi e-TOLL odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione przez podatnika w 2021 roku.

Tym samym zakres zastosowania ulgi e-TOLL jest limitowany zarówno kwotowo (maksymalnie do 500 zł za jeden system lokalizacyjny) jak i czasowo.

W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok.

W przypadku podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku.

A zatem podatnik, który zaliczył wydatki ponoszone na urządzenia lokalizacyjne do kosztów uzyskania przychodów stosując ulgę e-TOLL osiągnie podwójną korzyść: raz kwalifikując wydatki jako koszt, a po raz drugi odliczając wydatki (do ustalonego limitu 500 zł/urządzenie) od dochodu w zeznaniu podatkowym. Należy przy tym pamiętać, że ulga e-TOLL ściśle definiuje wydatki i opłaty podlegające odliczeniu. Nie mieszczą się wśród nich np. wydatki związane z montażem urządzeń lub inne wydatki dodatkowe, co zostało potwierdzone przez KIS w odpowiedziach na bezpośrednie zapytania przedsiębiorców.

Podsumowanie: korzyści z ulgi e-Toll

Pomimo limitowanego charakteru ulgi e-TOLL warto aby pamiętali o niej podatnicy CIT, którzy byli zobowiązani do poniesienia wydatków na nowy system e-TOLL w 2021r. Zbliżający się termin na rozliczenie roczne podatników CIT za 2021r. (w dominującej większości do 30 czerwca 2022r.) będzie okazją do sprawdzenia możliwości zastosowania ulgi e-TOLL.

Autor: Rafał Małecki, Junior Manager Obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Źródła:

 • ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • art. 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • art. 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Strona: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll