Blog

Ulga na zakup kasy fiskalnej

13.09.2016

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej w obowiązujących terminach mogą odliczyć 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł od kas zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Warunki do odliczenia

Odliczenia lub zwrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących można dokonać po spełnieniu poniższych warunków:

  1. Złożenia przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej pisemnego zgłoszenia informującego o liczbie rejestrujących i adresie ich użytkowania.
  2. Podatnik rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących nie później niż w obowiązujących terminach. Dodatkowo kasa fiskalna musi posiadać ważne potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i  usług.
  3. Posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Odliczenia mogą być dokonane w deklaracji podatkowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego lub za okresy następne po tym okresie. Wysokość odliczenia nie może być wyższa niż kwota różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa lub równa  kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej, jednak w danym okresie rozliczeniowym wykazana kwota do zwrotu nie może przekroczyć:

  1. W przypadku składania deklaracji miesięcznych 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto nie więcej niż 175 zł.
  2. W przypadku składania deklaracji kwartalnych 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto nie więcej niż 350 zł.

W przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot kwoty o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy jest dokonywany na pisemny wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer NIP, w przypadku podatników, którzy świadczą usługi przewozowe dodatkowo informację o numerze licencji.

Dodatkowo należy również dołączyć:

  1. Dane określające imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy
  2. Oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej z dowodem zapłaty całej należności za zakup kasy fiskalnej
  3. Informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrotu
  4. W przypadku podatników świadczących usług przewozu należy dodatkowo załączyć fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Mariola Gajewska
MDDP Outsourcing w Warszawie