Blog

Ulga w spłacie zobowiązań – wzory dokumentów do pobrania

19.03.2020
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Choć coraz więcej mówi się i pisze o szczególnych procedurach rozkładania i odraczania należności podatkowych, wciąż nie wiadomo dokładnie od kiedy zaczną one obowiązywać.

Zatem przedsiębiorcy borykający się z trudnościami finansowymi skazani są na korzystanie z obowiązujących regulacji i przewidzianych w nich rozwiązań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań.

Podatnicy i płatnicy mający problem z terminową zapłatą należności podatkowych obecnie mogą rozważyć skorzystanie z jednej z form wsparcia, oferowanych przez przepisy ordynacji podatkowej.

 W myśl art. 67a Ordynacji podatkowej, możliwe jest ubieganie się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty

Należy pamiętać, że wniosek taki jest podaniem, a co za tym idzie powinien zawierać:

 • treść żądania,
 • wskazanie osoby, podmiotu od którego pochodzi, adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, identyfikator podatkowy;

Ponadto, we wniosku należy wskazać konkretną ulgę, o którą wnioskujemy, należność podatkową, której ma dotyczyć ta ulga i uzasadnienie. Sam wniosek jednak nie wystarczy. Dodatkowo wymagane jest załączenie do niego dokumentów towarzyszących tj.:

 • ORD-ZH Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywanych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego;
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis;
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Dokumenty finansowe jednostki: sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat oraz bilans, rachunek zysków i strat za biężacy rok.

Wzory tych dokumentów zamieszczamy do pobrania poniżej.Należy mieć na uwadze, że przyznanie ulgi podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowych ma formę uznaniową, a organ podatkowy wydaje decyzję kierując się ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Warto jednak zauważyć, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 11 marca 2020 r. urzędy skarbowe będą brać pod uwagę szczególne okoliczności spowodowane sytuacją zdrowotną w kraju. Co więcej wnioski składane w trybie art. 67a ordynacji będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek ?

Wniosek składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego dla podatnika.

Podstawowe pytanie jakie zadają sobie przedsiębiorcy w okresie pracy zdalnej pracowników księgowości, członków zarządów czy też nieprzyjmowania petentów w urzędach skarbowych jest następujące: Jak złożyć wniosek zdalnie i czy to w ogóle jest możliwe?

Można pokusić się o przygotowanie papierowej wersji, ale ilość czasu potrzebna na jej przygotowanie i skompletowanie podpisów może mocno wydłużyć cały proces.

Wobec powyższych okoliczności właściwym rozwiązaniem wydaje się być użycie firmowego profilu zaufanego. O tym jak założyć profil zaufany organizacji można przeczytać w materiałach pod poniższym linkiem.

epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/529ac444-6510-4bf3-997e-48b750ae0df3/Zak%C5%82adanie+konta+organizacji_v3.pdf?MOD=AJPERES

Pewnym jest, że dzięki elektronizacji sprawozdań finansowych, możliwość podpisania dokumentu podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ma obecnie każdy członek zarządu w Polsce. Oznacza to, że wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie można podpisać elektronicznie, a samo przekazanie wniosku odbędzie się poprzez skrzynkę zaufanego profilu firmowego.

Taki wniosek podpisany elektronicznie można składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego. Dostępne ono jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, po wybraniu pola „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Powyższa procedura może być zbliżona do tej związanej z podpisem oświadczenia o dokumentacji cen transferowych, którą przedsiębiorcy testowali we wrześniu ubiegłego roku, wywiązując się z obowiązku informowania urzędów o przygotowanej  dokumentacji.

Wydaje się, że na ten moment  złożenie wniosku w takiej formie może okazać się najbardziej efektywnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla wszystkich zaangażowanych w taki proces. Jednocześnie forma taka powinna być również w pełni akceptowana przez urzędy, mając na uwadze fakt, iż użycie kwalifikowanych podpisów elektronicznych i profilu zaufanego dają pełną gwarancję oraz pewność co do tożsamości składającego wniosek.

Warto przypomnieć, że poprzez profil zaufany przedsiębiorca może załatwić także wiele innych spraw np.:

 • Ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1);
 • Zawiadomić o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1);
 • Złożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w biurze racunkowym MDDP Outsourcing w Katowicach