Blog

Uszkodzenie samochodu w leasingu

12.01.2024
Uszkodzenie samochodu w leasingu

Leasing samochodowy to dość popularna forma finansowania wybierana przez przedsiębiorców, umożliwiająca korzystanie z pojazdu bez konieczności jego kupna. Najpopularniejszą formą jest leasing operacyjny, charakteryzujący się tym, że właścicielem leasingowanego przedmiotu, w tym przypadku pojazdu, jest firma leasingowa, a leasingobiorca jedynie użytkuje pojazd, ponosząc przy tym koszty użytkowania, w tym między innymi związane z ewentualną naprawą w przypadku uszkodzenia.

Umowa leasingu – definicja z kodeksu cywilnego

Przez umowę leasingu podmiot finansujący zobowiązuje się do tego, aby nabyć rzecz od konkretnego zbywcy, na warunkach określonych w umowie leasingowej i oddać korzystającemu tę rzecz do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie pieniężne finansującemu w ratach (art. 709 kodeksu cywilnego). Wynagrodzenie to musi być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Aby umowa leasingu była ważna, zgodnie z art. 709 Kodeksu Cywilnego powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Każda inna forma zawarcia umowy leasingu będzie skutkowała jej nieważnością.

Umowa leasingu samochodu – odpowiedzialność za szkody

Po wydaniu przedmiotu leasingu — samochodu, odpowiedzialność za szkody spoczywa na leasingobiorcy, zatem będzie on ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym związane z uszkodzeniem. Wyjątek w tym przypadku stanowi sytuacja, gdy samochód posiada wady, o których wiedział finansujący, jednak wydał korzystającemu przedmiot leasingu bez ich ujawniania. Wówczas możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy.

Odstąpienie od umowy leasingu

Zgodnie z art. 7098 § 4 leasingobiorca może żądać odstąpienia przez leasingodawcę od umowy ze zbywcą z powodu wady przedmiotu leasingu, jeżeli uprawnienie leasingodawcy do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez takiego żądania finansujący nie może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa.

Utrata samochodu w leasingu

Art. 7095 traktuje o tym, że w przypadku utracenia przedmiotu leasingu z powodu okoliczności, za które leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności, umowa wygasa. Korzystający musi niezwłocznie powiadomić finansującego o zaistniałej sytuacji. W tym przypadku leasingodawca może żądać od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Uszkodzenie samochodu w leasingu – szkoda częściowa

Często wraz z podpisaniem umowy leasingu samochodu, korzystający otrzymuje również pakiet ubezpieczenia. Pakiet ten obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), AC (autocasco), GAP (ubezpieczenie wartości auta), NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Takie pakiety najczęściej wykupuje firma leasingowa i następnie ich koszt ponosi leasingobiorca. Może się zdarzyć sytuacja, że leasingowany samochód ulegnie uszkodzeniu. W przypadku tzw. szkody częściowej, oznaczającej stan pojazdu po kolizji, który wskazuje realne uzasadnienie ekonomiczne co do jego naprawy, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu. Szkodą częściową może być kolizja lub wypadek drogowy. Odszkodowanie jest wypłacane na konto leasingodawcy lub leasingobiorcy, zależy to od zawartej umowy leasingu.

Uszkodzenie samochodu w leasingu – szkoda całkowita

Jeśli w wyniku kolizji lub wypadku koszty naprawy przewyższą wartość samochodu, wówczas zakład ubezpieczeń sklasyfikuje taką szkodę jako szkodę całkowitą. W takiej sytuacji finansujący może żądać od korzystającego zapłacenia wszystkich pozostałych rat leasingowych objętych umową. Dlatego ważne jest w takim przypadku posiadanie ubezpieczenia GAP (ubezpieczenie wartości auta), ponieważ samo ubezpieczenie OC, AC czy NNW może nie wystarczyć na pokrycie wartości.

Autor: Natalia Pietrasik, Księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.