Blog

VAT od usługi związanej z nieruchomością - określenie miejsca

17.12.2018

Prawidłowe określenie miejsca świadczenia usługi ma zasadnicze znaczenie dla potrzeb rozliczania podatku VAT.

Art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Mimo to, często pojawiają się wątpliwości, czy daną usługę zakwalifikować jako związaną z nieruchomością czy też nie.

Ustawa zawiera katalog wydatków uznanych jako usługi związane z nieruchomości. I tak na samym początku wskazuje, że do kategorii tych usług zalicza się usługi świadczone przez rzeczoznawców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Dalej do tej kategorii możemy zaliczyć usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości.

Również usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego uznane są jako usługi związane z nieruchomościami.

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym przez siebie wyroku z 18 listopada 2014 roku wskazał:

„istotne dla uznania, że miejsce świadczenia usługi jest związane z nieruchomością, jest uznanie, że usługi wykonywane przez stronę pozostają w ścisłym związku z nieruchomością, ale także czy przemawia za tym aspekt techniczny i funkcjonalny, który charakteryzuje przedmiotową usługę”.

Również unijne rozporządzenie wykonawcze w art. 31a wskazuje, co należy wziąć pod uwagę kwalifikując daną usługę jako usługę związaną z nieruchomością. Otóż usługi związane z nieruchomością to te usługi, które mają bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające bezpośredni związek z nieruchomością w przypadku gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług. Usługa jest związana z nieruchomością również z przypadku gdy jest świadczona w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczona i ma na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Katalog usług opisanych w rozporządzeniu jest znacznie szerszy i zawiera m.in.:

  • prace terenowe łącznie z usługami rolniczymi, takimi jak orka, siew, nawadnianie i nawożenie,
  • badanie i ocenę ryzyka dla nieruchomości i jej stanu,
  • utrzymanie, remont lub naprawę budynku lub jego części,
  • zarządzanie konkretną nieruchomością,
  • pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie
  • usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości.

Polska ustawa w sposób bardzo ogólny wymienia usługi, które są uznawane za usługi związane z nieruchomością. Nie wskazuje żadnych przesłanek, które mogłyby pomóc podatnikowi w ustaleniu czy daną usługę należy uznać jako związaną z nieruchomością czy też nie. Racjonalnym więc wydaje się w takiej sytuacji sięganie do rozporządzenia unijnego. Również Minister Finansów wydaje interpretacje indywidualne, które wzorują się na stanowisku prezentowanym przez TSUE.

Dowiedz się więcej o ofercie kadrowo-płacowej dla firm w branży nieruchomości.

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie