Weksel własny - ujęcie (Gazeta Prawna 3.09.2012 r.) - Publications MDDP Outsourcing
Blog

Weksel własny - ujęcie (Gazeta Prawna 3.09.2012 r.)

03.09.2012
Rozliczenie podatku VAT od pożyczki udzielonej lub otrzymanej

Spółka chcąc odroczyć płatności za dostawę materiałów produkcyjnych, wystawiła kontrahentowi weksel własny.

Suma wekslowa obejmuje należność główną w kwocie 5000 zł oraz wynagrodzenie kontrahenta w związku z odroczeniem terminu płatności w kwocie 500 zł.

Wykup weksla ustalono na 20. dzień od dnia wystawienia. Jak ująć wystawienie, dyskonto oraz wykup weksla własnego w księgach rachunkowych?

Weksel własny (prosty, sola, suchy) może być wykorzystany przez spółkę w celu odroczenia płatności z tytułu dostaw i usług. Wystawienie weksla własnego powoduje powstanie po stronie dłużnika bezwarunkowego zobowiązania do zapłaty określonej kwoty na rzecz osoby lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana w określonym miejscu i czasie. Zobowiązanie wekslowe regulowane jest przez ustawę – Prawo wekslowe. Art. 101 tej ustawy określa elementy weksla własnego, do którego zaliczane są:

  • nazwa „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
  • przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
  • oznaczenie terminu płatności,
  • oznaczenie miejsca płatności,
  • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu,
  • podpis wystawcy wekslu.

Każdy weksel własny powinien zawierać powyższe elementy. Jednakże od tej zasady istnieją wyjątki. Otóż weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem, natomiast w przypadku braku osobnego oznaczenia miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Ponadto weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.

Na moment wystawienia weksla własnego spółka zobowiązana jest do ujęcia go w księgach rachunkowych. Ewidencja księgowa (podane numery kont mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od planu kont przyjętego przez jednostkę) może wyglądać w poniższy sposób – 5000 zł: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki.

W związku z odroczeniem płatności spółka zobowiązana jest do poniesienia kosztów dyskonta z weksla. Ewidencja księgowa może wyglądać w poniższy sposób – 500 zł: strona Wn konta 756 – Koszty finansowe (w analityce: dyskonto z weksla), lub gdy koszt dyskonta dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych – konto 645 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki.

Przy wykupie przez spółkę weksla własnego w ustalonym terminie ewidencja księgowa może wyglądać w poniższy sposób – 5500 zł: strona Wn konta 240 – Inne rozrachunki, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing

Podstawa prawna:
Ustawa – Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. nr 37, poz. 282). Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).