Blog

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru a podatek naliczony

22.03.2016

W wyniku wprowadzonych od 1 stycznia 2014 roku zmian w ustawie VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostało uzależnione od otrzymania faktury. Generalnie dla podatnika VAT czynnego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest neutralne podatkowo: z jednej strony podatnik jest zobowiązany do opodatkowania takiej transakcji stawką krajową, ale z drugiej ma również prawo do odliczenia tego podatku, jeżeli zakup będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatnik powinien otrzymać w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Wymagany warunek został określony w art. 86 ust. 10b pkt.2 lit.a.

W WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest lustrzanym odbiciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przyjmijmy następujące założenia:

WNT nastąpiło 14.10.2015. Faktura została wystawiona 16.10.2015. Podatnik polski otrzymał ją od kontrahenta z Unii Europejskiej w dniu:

  • 23.10.2015 – do przeliczeń na złotówki stosujemy kurs z dnia 15.10.2015 – WNT powinno być rozliczone w deklaracji VAT za 10.2015
  • 14.11.2015 – do przeliczeń na złotówki stosujemy kurs z dnia 15.10.2015 – WNT powinno być rozliczone w deklaracji VAT za 10.2015
  • 03.03.2016 – przeliczeń na złotówki stosujemy kurs z dnia 15.10.2015 – VAT należny i naliczony powinien być wykazany w deklaracji VAT za 10.2015, zwracając uwagę na dokonanie stosownych korekt, które narzuca ustawa o VAT.

W momencie gdy podatnik otrzyma fakturę od kontrahenta z Unii Europejskiej z opóźnieniem, tzn. po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, powinien skorygować odliczony od tej transakcji VAT w deklaracji za 01.2016 – art. 86 ust. 10g

W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Natomiast w deklaracji za miesiąc 03.2016, tj. miesiąc otrzymania faktury, podatnik będzie uprawniony do wykazania podatku naliczonego od WNT – art. 86 ust. 10h.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

Jak liczyć okres 3 miesięcy?

Listopad, grudzień 2015 i styczeń 2016 to 3 miesiące, licząc od końca 10.2015, kiedy to powstał obowiązek podatkowy w WNT:

  • styczeń 2016 – korekta podatku naliczonego z tyt. WNT in minus
  • marzec 2016 – korekta podatku naliczonego z tyt. WNT in plus.

Justyna Dąbrowska
MDDP Outsourcing w Warszawie