Wiążąca Informacja Stawkowa
Blog

Wiążąca Informacja Stawkowa

06.09.2023
Wiążąca Informacja Stawkowa

Dokument o nazwie „Wiążąca Informacja Stawkowa” (WIS) jest to decyzja, która ma na celu prawidłowe opodatkowanie dostaw towarów, importu towarów, Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT) lub świadczenia usług związanych z podatkiem VAT. W poniższym artykule przybliżymy, czym jest WIS i jak z niego skorzystać.

WIS jest  wydawana na żądanie podatnika. WIS klasyfikuje towary lub usługi, dzięki czemu jest swoistą ochroną w zakresie prawidłowości dokonanych klasyfikacji towarów i usług, a co za tym idzie, również w zakresie prawidłowości stosowanych stawek VAT.  Co ciekawe, WIS może także zawierać klasyfikację towaru lub usługi na potrzeby innych przepisów, np. dla potrzeb stosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Co zawiera decyzja WiS?

1. Opis towaru lub usługi będącej przedmiotem WIS.

2. Klasyfikację towaru według działu, pozycji, „podpozycji” lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) lub według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU.

Powyższe klasyfikacje są niezbędne do:

a) ustalenia właściwej stawki VAT dla towaru lub usługi,

b) zastosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy — jeśli zachodzi potrzeba sklasyfikowania towaru lub usługi dla celów innych, niż ustalanie stawki VAT (np. zwolnienia podmiotowe od podatku VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej).

3. Właściwą stawkę VAT dla towaru lub usługi.

Gdzie jest publikowana Wiążąca Informacja Stawkowa?

WIS jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dzięki czemu każdy podatnik może z niej skorzystać.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu jego złożenia, jest przedmiotem trwającego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub jeśli sprawa w została rozstrzygnięta pod względem istoty w decyzji czy też postanowieniu organu podatkowego, to WIS nie zostanie wydana.

Wiążąca Informacja Stawkowa — procedura wnioskowania

Wniosek o wydanie WIS dotyczyć może towaru, usługi lub towarów i usług, które według wnioskodawcy stanowią jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

WIS jest wydawana na podstawie wniosku:

  1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. podmiotu innego, niż wymieniony w pkt 1, który dokonuje lub planuje dokonać czynności określonych w art. 42. a ustawy o VAT;
  3. zamawiającego w kontekście ustawy o zamówieniach publicznych — jeśli ma to wpływ na sposób obliczenia ceny związanej z zamówieniem publicznym.

Jaka jest opłata za wydanie wniosku o WIS?

Do końca pierwszej połowy 2023 roku opłata za wniosek o wydanie WIS wynosiła 40 zł (42. d ust. 1 ustawy o VAT). Z dniem 1 lipca 2023 roku, przepis ten został uchylony. Aktualne wniosek o wydanie WIS nie podlega opłacie.

Ochrona prawna decyzji WIS

Decyzja WIS jest wiążąca dla organów podatkowych w odniesieniu do podmiotów, dla których została wydana. Ma zastosowanie do:

  1. towarów objętych dostawą, importem lub WNT dokonanym po dniu doręczenia WIS,
  2. usług, które zostały wykonane po dniu doręczenia WIS,
  3. towarów i usług, które razem stanowią jedną czynność podlegającą opodatkowaniu i zostały wykonane po dniu doręczenia WIS.

Należy jednak zauważyć, że jeśli przedmiot Wiążącej Informacji Stawkowej stanowi część czynności objętej decyzją dotyczącą nadużycia prawa, to w takim przypadku przepis artykułu 42. c ustawy o VAT nie ma zastosowania.

Okres ważności WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów podatkowych dotyczących towaru lub usługi objętej Wiążącą Informacją Stawkową, które powodują niezgodność WIS z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, na skutek których stała się ona niezgodna z nimi.

Naczelnik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może zmienić lub unieważnić wydaną WIS w przypadku stwierdzenia, że jest ona nieprawidłowa, w szczególności na skutek wystąpienia okoliczności wymienionych w artykule 240. § 1 Ordynacji podatkowej.

Ponadto zgodnie z artykułem 42. ha ustawy o VAT, WIS oraz decyzje Naczelnika KAS i Dyrektora KIS dotyczące jej zmiany, są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Gdy w trakcie ważności 5 lat WIS nastąpi zmiana przepisów ustawy o VAT dotyczących towaru lub usługi objętej WIS, która powoduje niezgodność WIS z tymi przepisami (na przykład zmiana stawki VAT dla danego towaru lub usługi) to zastosowanie znajdzie artykuł 42. h ust. 1 ustawy o VAT, czyli WIS wydana traci ważność z mocy prawa.

Wiążąca Informacja Stawkowa — zmiany w przepisach

Zmiany dotyczące WIS wprowadzone już jakiś czas temu Polskim Ładem polegały na zmianie artykułu 42. b ustawy o VAT w związku z wprowadzeniem do przepisów Ordynacji podatkowej umowy inwestycyjnej. Jest to wciąż stosunkowo nowa instytucja, która ma postać umowy między inwestorem a organem podatkowym. Dotyczy ona skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczpospolitej. Ma być rodzajem kompleksowej interpretacji przepisów prawa, służącej realizacji tzw. zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów, skierowanej dla określonej grupy podmiotów.

Porozumienie inwestycyjne może obejmować między innymi opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę VAT. Zakres objęty WIS może być również objęty nową instytucją. Zgodnie z dodanym ust. 8. aa w artykule 42. b ustawy o VAT, jeśli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia wniosku, jest objęty już zawartą umową inwestycyjną, WIS nie zostanie wydana. W przypadku odmowy wydania WIS przez Dyrektora KIS, wnioskodawca będzie mógł złożyć zażalenie.

Od 1 lipca 2023 roku, Wiążące Informacje Stawkowe, które są wydawane na potrzeby inne, niż określenie stawki podatku VAT, nie zawierają już rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku (42. a pkt 3. ustawy o VAT).

Informacje dotyczących składania Wiążących Informacji Stawkowych można znaleźć na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/707

Autor: Arkadiusz Markuszewski  – Księgowy w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)