Wniosek ulga dla młodych do 26 r.ż.

Wniosek ulga dla młodych do 26 r.ż.

miejscowość, dnia………………

……………………………………

imię i nazwisko pracownika

……………………………………

adres zamieszkania

Wniosek podatnika do 26. roku życia o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 32 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej jako: updof] wnoszę o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof .

___________________________

podpis i data