Blog

Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej cz. 2

16.03.2015

W poprzednim artykule Wypłata zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej wspominaliśmy o wymogach prawnych w zakresie wypłaty zaliczki na dywidendę.
Po krótce podsumowując, podstawowymi wymogami prawnymi, które muszą być spełnione przy wypłacie zaliczki na dywidendę w ciągu roku obrotowego są:

zapis w statucie spółki, który upoważnia Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy,
posiadanie przez spółkę środków wystarczających na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, które wykazuje zysk,
ogłoszenie przez Zarząd faktu planowanej wypłaty dywidendy.
Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, wypłata zaliczki na dywidendę stanowi w księgach rachunkowych spółki wypłacającej śródroczny podział wyniku finansowego.

Księgowania przeprowadzane są odpowiednio na kontach:

  • 82 Wn Podział wyniku finansowego,
  • 24 Ma Rozrachunki z udziałowcami.

Księgowanie powinno nastąpić memoriałowo tj. w momencie podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na dywidendę. Faktyczna wypłata dywidendy będzie podlegała księgowaniu w relacji z kontem 13 Rachunki bankowe i rozliczając konto 24 Rozrachunki z udziałowcami.

Zaliczka na dywidendę powinna zostać ujawniona w bilansie w pozycji A.IX. „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego” – w wartości ujemnej.

W spółce otrzymującej dywidendę zostanie ona ujawniona jako przychód finansowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Zasadę tą stosuje się również do zaliczki na poczet dywidendy.

Księgowania przeprowadzane są odpowiednio na kontach:

  • 24 Wn Pozostałe rozrachunki,
  • 75 Ma Przychody finansowe.

Faktyczna zapłata dywidendy będzie podlegała księgowaniu w relacji z kontem 13 Rachunki bankowe i rozliczając konto 24 Pozostałe rozrachunki.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dywidend otrzymywanych przez udziałowców będących spółkami akcyjnymi, regulowane jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 22 updop określono zasady opodatkowania dywidend. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatek potrąca się w dniu dokonania wypłaty dywidendy i odprowadza się do właściwego urzędu skarbowego dokonuje spółka wypłacająca dywidendę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Należy zwrócić uwagę, że art. 22 updop zawiera także warunki, których spełnienie umożliwia zwolnienie z opodatkowania. Szczegółowe regulacje znajdują się w art. 22 ust. 4 updop.

Spółka otrzymująca dywidendę prezentuje ją na koncie przychodów finansowych (75) w kwocie netto. Zryczałtowany podatek dochodowy odniesiony powinien zostać na konto 87 Podatek dochodowy po stronie Wn.

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing w Warszawie