Blog

Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe w 2023 roku

15.02.2023
Wystawnie faktury zaliczkowej przed płatnością

W 2023 r. grzywny za przestępstwa skarbowe wzrosną dwukrotnie – w styczniu i w lipcu. Wynika to
z dwóch podwyżek płacy minimalnej w 2023 r. Kodeks karny skarbowy uzależnia wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe właśnie od wysokości płacy minimalnej.

Maksymalna wysokość grzywny za uchybienia skarbowe od 01.01.2023 roku wynosi 33 503 040 zł, to dokładnie 4 608 000 zł więcej niż w 2022 roku oraz od 01.07.2023 wyniesie 34 560 000 zł. Wpływ na wzrost wysokości kar ma podniesienie minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 roku o 15,95 punktu procentowego – czyli do kwoty 3 490 zł. Następnie od 01.07.2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3 600 zł.

KIEDY WYKROCZENIE SKARBOWE PRZESTAJE BYĆ WYKROCZENIEM, A STAJE SIĘ PRZESTĘPSTWEM?

Należy nadmienić, iż popełnianie wykroczeń skarbowych jak i przestępstw jest karane. Zgodnie
z zapisami Kodeksu karnego Art. 53 §3 Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Art. 53 §2 definiuje natomiast przestępstwo skarbowe jako czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Można więc powiedzieć, że kwotą graniczną w 2023 roku miedzy wykroczeniem skarbowym, a przestępstwem jest 17 450 zł.

JAK WYGLĄDAJĄ KARY ZA UCHYBIENIA SKARBOWE W 2023 ROKU?

Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną określoną kwotowo. W tym przypadku Sąd może ukarać podatnika (płatnika) grzywną w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 01.01.2023 roku przekłada się to na kwoty od 349 zł do 69 800 zł. Natomiast od 01.07.2023 roku będzie to już przedział od 360 zł do 72 000 zł. Należy pamiętać jednak, że większość spraw rozstrzygana jest w ramach postępowań mandatowych.

Stawki dzienne w przypadku grzywny za przestępstwo skarbowe od 01.01.2023 roku wynoszą od 116,33 zł do 46 532 zł. Z kolei od 01.07.2023 roku będzie to już przedział od 120 zł do 48 000 zł. Zgodnie z Art. 23 § 1 Kodeksu karnego skarbowego wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. § 3 mówi o tym, iż ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

JAK UNIKNĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ?

Odpowiedzialności karnej skarbowej pozwala uniknąć odpowiednio wcześniej złożony tzw. czynny żal. „Czynny żal” to zachowanie sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu dokonywania przestępstwa lub zapobiegnięciu skutkowi jaki mógł się dokonać w wyniku przeprowadzonego czynu – dokładną definicje obrazuje Art. 16 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego. „Czynny żal” składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, która je popełnił – zawiadomienie składane jest urzędowi skarbowemu lub celno-skarbowemu. Poniżej tabela obrazująca wymiary kar za wykroczenia skarbowe odpowiednio od 01.01.2023 i 01.07.2023 roku:

Wymiar kar w 2023 rok od 01.01.2023

Wykroczenie skarbowe
minimalna grzywna 349 zł
maksymalna grzywna 69 800 zł
Przestępstwo skarbowe
minimalna stawka dzienna 116,33 zł
maksymalna stawka dzienna 46 532 zł
minimalna grzywna 1 163,30 zł
maksymalna grzywna 33 503 040 zł

 

Wymiar kar w 2023 rok od 01.07.2023

Wykroczenie skarbowe
minimalna grzywna 360 zł
maksymalna grzywna 72 000 zł
Przestępstwo skarbowe
minimalna stawka dzienna 120,00 zł
maksymalna stawka dzienna 48 000 zł
minimalna grzywna 1 200 zł
maksymalna grzywna 34 560 000 zł