Blog

Zakup samochodu na firmę jednoosobową

19.12.2023
Zakup samochodu na firmę jednoosobową.

Prowadzenie działalności gospodarczej często wymaga korzystania z samochodu, na przykład podczas podróży służbowych lub kontaktu z klientami. Z tego powodu przedsiębiorcy coraz częściej decydują się  na zakup samochodu na firmę. Poniżej zostaną omówione różne sposoby finansowania takiego zakupu, takie jak: zakup za gotówkę, kredyt, leasing operacyjny czy użytkowanie prywatnego auta w działalności gospodarczej. Warto sprawdzić, która z tych opcji może okazać się najkorzystniejsza?

Czy możliwe jest wykorzystywanie samochodu prywatnego w działalności?

Przedsiębiorca nie zawsze musi dokonywać zakupu samochodu na firmę jednoosobową. W działalności gospodarczej dozwolone jest bowiem używanie swojego prywatnego samochodu do celów firmowych bez konieczności zaliczania go do majątku firmy. W momencie użytkowania samochodu prywatnego do prowadzenia działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca zaliczyć może tylko 20% kwoty netto wydatków związanych z wykorzystaniem danego samochodu w firmie. Jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, powyższe 20% obliczamy po ustaleniu podstawy, która obejmuje wartość netto poniesionych wydatków, zwiększoną o nie podlegającą odliczeniu kwotę 50% podatku VAT.

Czy przedsiębiorcy posiadają prawo zaliczenia 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego w firmie do kosztów podatkowych?

Przedsiębiorca, będąc czynnym podatnikiem VAT posiada możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z eksploatacją pojazdu po spełnieniu następujących warunków:

  • samochód należy zgłosić do odpowiedniego urzędu na formularzu VAT-26, zgłoszenia tego dokonuje się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7. W momencie niezłożenia informacji VAT-26 w terminie uznaje się, że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do jego działalności gospodarczej dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym informacja ta zostanie złożona,
  • podatnik do celów VAT zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka),
  • obowiązkiem podatnika jest również sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej, który wykluczać będzie użycie pojazdu do celów prywatnych.

Zakup samochodu do jednoosobowej działalności gospodarczej – dostępne możliwości

Do źródeł finansowania zakupu samochodu do działalności gospodarczej należą najczęściej:

  • zakup samochodu za gotówkę,
  • zakup samochodu na kredyt,
  • leasing na firmę.

Zakup samochodu firmowego za gotówkę

Kupno samochodu za gotówkę na firmę wygląda w rozliczeniu nieco inaczej, niż w przypadku pozostałych źródeł finansowania takich jak kredyt czy leasing. Pojazd ten opłaca się ze środków własnych firmy. Kwotę tą zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, należy jednak pamiętać, że samochód o wartości przekraczającej 10 000 zł należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji (liniowej lub indywidualnej). Amortyzacja liniowa trwa przez okres 5 lat oraz jej stawka wynosi 20%. W przypadku samochodu używanego minimum przez 6 miesięcy przed nabyciem stawka amortyzacji indywidualnej wynosi wtedy 40% oraz amortyzacja trwa 2,5 roku.

Należy pamiętać, że w 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające m.in. maksymalny limit 150.000 zł amortyzacji wyłącznie dla samochodów osobowych oraz 225 000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektronicznym. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości samochodu przewyższającej odpowiednio równowartość 150 000 zł/225 000 zł nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wartość początkową samochodu stanowi kwota zakupu, powiększana o opłaty rejestracyjne i inne opłaty poniesione przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji. W przypadku wykorzystywania pojazdu do działalności mieszanej w skład powyższych opłat wchodzi również kwota nieodliczonego podatku VAT. W momencie otrzymania pojazdu należy pamiętać, że wówczas za wartość początkową przyjmuje się wartość rynkową pojazdu w dniu nabycia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy sporządzona umowa darowizny wskazuje inną wartość. Dodatkowo korzystając z pojazdu nabytego nieodpłatnie, należy pamiętać, że nie może być on poddany amortyzacji.

Koszty poniesione w związku z nabyciem samochodu możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie odpowiedniego udokumentowania wydatku oraz udowodnieniu, że posiadanie samochodu jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. W momencie spełnienia powyższych warunków samochód zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można 75% wydatków związanych z jego eksploatacją. Przedsiębiorca posiada również możliwość odliczenia podatku VAT od podanych wydatków na dwa sposoby. Pełne odliczenie podatku VAT możliwe jest jedynie w przypadku samochodu użytkowanego wyłączenia w celach związanych z działalnością gospodarczą, konieczne w tym przypadku jest prowadzenie tzw. kilometrówki. Jeżeli natomiast samochód wykorzystywany jest w celach mieszanych, przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50% podatku VAT.

Zakup samochodu firmowego na kredyt

Większość przedsiębiorców kupując samochód na kredyt najczęściej decyduje się na kredyt samochodowy. Zakup ten może być również finansowany ze zwykłego kredytu gotówkowego, jednak może on być wówczas wyżej oprocentowany. Po zakupie samochodu na kredyt przedsiębiorca może odliczyć analogicznie jak w przypadku zakupu samochodu za gotówkę 100% lub 50% podatku VAT, jednak do kosztów uzyskania przychodu zalicza się jedynie odsetki od kredytu. Spłaty kapitału nie można bowiem uznać za koszty uzyskania przychodu. W przypadku finansowania kupna samochodu poprzez kredyt należy również odpowiednio udowodnić, że posiadanie samochodu jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. W momencie zakupu samochodu firmowego na kredyt amortyzacja rozliczana jest analogicznie jak w przypadku zakupu za gotówkę.

Zakup samochodu firmowego poprzez wykorzystanie leasingu operacyjnego

Zakup samochodu firmowego poprzez wykorzystanie leasingu operacyjnego (inaczej leasingu usługowego)  stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej umożliwia korzystanie zarówno z leasingu operacyjnego jak i finansowego. Największą popularnością cieszy się jednak leasing operacyjny, dlatego zostanie omówiony w tym artykule. Przedsiębiorca korzystający z leasingu staje się na określony czas użytkownikiem przedmiotu leasingu, minimalny okres, na jaki leasingobiorca może zawrzeć taką umowę, wynosi 2 lata. Właścicielem samochodu pozostaje jednak nadal firma leasingowa. Po zakończeniu okresu leasingu możliwe jest jednak wykupienie przedmiotu leasingu, kwotę wykupu ustala się na początku korzystania z leasingu. W momencie wykupu samochodu „na firmę” jego koszt można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a także w stosownej wielkości odliczyć podatek VAT (zazwyczaj 50%).

Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1843) podczas korzystania z pojazdu w leasingu przedsiębiorca może rozliczyć wydatki eksploatacyjne w wysokości 75% lub 100% w zależności od sposobu wykorzystania samochodu, zaliczyć w koszty raty leasingowe do kwoty 225 000 zł w przypadku samochodów będących pojazdem elektronicznym, albo 150 000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych, a także jak w poprzednich przypadkach odliczyć odpowiednio 50% lub 100% podatku VAT. Należy zwrócić uwagę, że limit 150 000 zł/225 000 zł ma zastosowanie do części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego (części kapitałowej raty leasingowej). Część odsetkowa raty nie podlega limitowi. Może być ona zaliczana w całości do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorca stojący przed wyborem sposobu źródła finansowania zakupu samochodu do prowadzonej działalności gospodarczej powinien zapoznać się z wszystkimi możliwościami oraz wiążącymi się z nimi konsekwencjami, aby wybrać najodpowiedniejszy wariant.

Autor: Klaudia Gajdzica, Księgowa w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródła:

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1843)