Blog

Zmiana definicji eksportu nie wpływa na jego księgowanie

05.11.2013

Podatnik, który z opóźnieniem otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza granice UE ma prawo skorygować wcześniejsze rozliczenia VAT i zastosować stawkę zero proc.

Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowe określenie czynności eksportu w przepisach o VAT. Wprowadzona zmiana doprecyzowała definicję eksportu, eliminując tym samym dotychczasowe wątpliwości podatników.

Jasno określono, że eksportem jest również taka transakcja, w której towary zostały objęte celną procedurą wywozu w innym państwie UE niż Polska, pod warunkiem że spełniono pozostałe warunki wskazane w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT.

Także wysyłka i transport

Nie powinny pojawiać się już również wątpliwości przy transakcjach, kiedy towary zostały wysłane albo transportowane z kraju poza obszar UE. Definicja sprzed zmiany wskazywała tylko na czynności wywozu.

Ewidencja jak dotychczas

Zmiana w definicji eksportu nie wpłynęła na sposób ujęcia tego rodzaju transakcji w księgach. Wartość sprzedaży eksportowej powinna być w księgach wyodrębniona na koncie analitycznym do konta „Sprzedaż towarów” lub „Sprzedaż produktów”. Jeżeli sprzedająca firma przed złożeniem deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpił eksport dysponuje dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów, np.:

  1.  dokumentem w formie elektronicznej otrzymanym z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo  potwierdzonym przez urząd celny wydrukiem tego dokumentu,
  2. dokumentem w formie elektronicznej pochodzącym z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymanym poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  3. zgłoszeniem wywozowym w formie papierowej złożonym poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopią potwierdzoną przez urząd celny,
  • ma prawo zastosować do tej dostawy stawkę zero proc. VAT (eksport bezpośredni). W przypadku eksportu pośredniego potrzebny jest dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii, z którego wynika tożsamość eksportowanego towaru.

Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką zero proc. będzie zaewidencjonowana w następujący sposób:
Ma „Sprzedaż towarów – eksport”
Wn „Rozrachunki z odbiorcami”

Jeżeli podatnik nie spełni warunku otrzymania dokumentów przed złożeniem deklaracji za okres dokonania dostawy, to nie wykazuje jej w tej deklaracji. Wykaże ją w następnym okresie, oczywiście
pod warunkiem, że odpowiednie dokumenty wpłyną do firmy. Jeśli nie, to dostawę będzie musiał opodatkować stawką właściwą dla sprzedaży krajowej. Należy pamiętać, że dla podatku dochodowego przychód należy wykazać na zasadach ogólnych.

Przykład

Z powodu braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE w terminie określonym w ustawie o VAT spółka XYZ musiała wykazać sprzedaż eksportową jako opodatkowaną stawką 23 proc.

Dokumenty wpłynęły do spółki z opóźnieniem i skorzystała ona z prawa do korekty rozliczenia należnego VAT.

Wartość faktury sprzedaży po przeliczeniu waluty na złote wyniosła 100 zł.

Ewidencja księgowa

  1. Faktura sprzedaży w miejscu dokonania dostawy ze stawką zero proc. VAT Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 100 zł Ma „Sprzedaż towarów – eksport” 100 zł
  2. Wykazanie sprzedaży eksportowej ze stawką 23 proc. VAT (brak dokumentów potwierdzających wywóz) Wn „Sprzedaż towarów – eksport” 100 zł Ma „Sprzedaż towarów – kraj” 81,30 zł Ma – „VAT należny” 18,70 zł
  3. Korekta zapisów księgowych po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE: Ma „Sprzedaż towarów – eksport” 100 zł Wn „Sprzedaż towarów – kraj” 81,30 zł Wn „VAT należny” 18,70 zł

Dorota Jaskólska-Bryzek
Ekspert w MDDP Outsourcing