Blog

Zmiana stawki CIT dla małych firm

19.12.2016
michal_stanioszczyk_square_2
Michał Stanioszczyk
Manager w MDDP Outsourcing

Księgi rachunkowe i ułatwienia dla małych podatników

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała nowa stawka podatku CIT w wysokości 15%.

Zmiany mają być wsparciem dla podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Zachowanie większej części dochodu przez małe firmy ma pozytywnie wpłynąć na ich rozwój, umocnić pozycję rynkową względem dużych przedsiębiorstw oraz zwiększyć ich konkurencyjność.

Kogo obejmie niższa stawka podatku?

15% stawka podatku CIT dotyczy:

  • małych podatników,
  • podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Jednocześnie stawki 15% nie mogą stosować podatnicy:

  • którzy zostali utworzeni w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia – z wyłączeniem przekształcenia spółki w inną spółkę (czyli spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w inną spółkę tego samego typu),
  • którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
  • podlegający temu podatkowi, jeśli kapitał tych spółek został pokryty na wstępie aportem w postaci przedsiębiorstwa, czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub też składnikami majątku o wartości powyżej 10.000 EURO,
  • do których wspólnicy wnieśli na wstępie składniki majątkowe uzyskane przez tych wspólników z tytułu likwidacji innych podmiotów.

Stawki 15% również nie będą mogły zastosować podatkowe grupy kapitałowe.

Mały podatnik czyli kto?

Termin ten oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (równowartość w PLN); przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Do przychodów ze sprzedaży zaliczamy natomiast przychody ze sprzedaży usług, towarów, materiałów, przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych oraz przychody ze zbycia inwestycji.