Blog

Zmiana terminu raportowania ESEF

22.01.2021
Zmiana terminu raportowania ESEF

Dla przedsiębiorców w dalszym ciągu mocno odczuwalne są skutki pandemii, dlatego Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o przesunięciu obowiązku stosowania jednolitego elektronicznego formatu raportowania w sprawozdawczości finansowej  (European Single Electronic Format – ESEF) o rok- tj. do 2022 r.

Do tej pory rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku zobowiązało wszystkich emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, do sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania ESEF opartym na XHTML począwszy od danych za rok 2020. Skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowywane zgodnie z MSSF muszą być dodatkowo szczegółowo znakowane przy użyciu języka znaczników iXBRL według ustalonej przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru i Giełd Papierów Wartościowych) taksonomii.

Wprowadzenie nowych wymogów – dwie fazy

  1. W pierwotnym założeniu fazy pierwszej obowiązek szczegółowego znakowania podstawowych części skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tj. sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat/sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
    i sprawozdania z przepływów pieniężnych) miał obowiązywać dla raportów rocznych za okresy rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 roku i później. Dodatkowo w tym etapie wprowadzono obowiązek oznakowania 10 szczegółowych informacji identyfikujących jednostkę. 
  2. W drugiej fazie dla skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2022 pojawia się nowy obowiązek blokowego znakowania informacji w notach w informacji dodatkowej.

W związku z pandemią COVID-19, w grudniu br. Parlament Europejski i Rada uzgodniły zmianę Dyrektywy Transparency aby umożliwić przesunięcie o rok, tj. dla raportów za okresy zaczynające się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później, wprowadzenia obowiązku zastosowania formatu ESEF. W przepisach unijnych znajdzie się „opcja krajowa” oddająca decyzję o ewentualnym odroczeniu tego terminu państwom członkowskim.

W komunikacie z dnia 15 grudnia 2020 roku Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformowały o decyzji przełożenia o rok obowiązku stosowania formatu ESEF przez emitentów papierów wartościowych. Jednocześnie sprecyzowano, że ta zmiana nie wpływa na kolejne etapy procesu ujednolicania formatów sprawozdawczości. Oznacza to, że znakowanie informacji dodatkowej w sprawozdaniach skonsolidowanych będzie obowiązkowe dla sprawozdań za 2022 rok.

Równocześnie Urząd zachęca emitentów do stosowania formatu ESEF już w sprawozdaniach za rok 2020. Aby ułatwić weryfikację takich raportów, UKNF udostępnił funkcjonalność przesyłania raportów testowych ESEF w środowisku produkcyjnym systemu ESPI. Wszyscy emitenci papierów wartościowych korzystający z systemu ESPI mogą pomiędzy 11 stycznia do 15 lutego 2021 testować swoje raporty w formacie ESEF bez dodatkowej rejestracji.

Jest to już druga edycja testów przeprowadzana przez UKNF. Pierwsza, dostępna dla zarejestrowanych uczestników, odbyła się w październiku i jej celem była weryfikacja procesu walidacji raportów. W testach brały też udział grupy kapitałowe, dla których Biuro Rachunkowe MDDP Outsourcing  we współpracy z EQS Group przygotowywały sprawozdania finansowe w formacie ESEF.

Autor: Agnieszka Jurkowska