Blog

Zmiany w podatku akcyzowym w 2023 roku

13.03.2023
Planowane zmiany w podatku akcyzowym od 2022 roku

W podatku akcyzowym z początkiem 2023 roku nastąpiło kilka istotnych zmian. Do najważniejszych z nich należą:

Elektronizacja przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych: e-SAD

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący UDT został zastąpiony elektronicznym uproszczonym dokumentem administracyjnym e-SAD obsługiwanym w ramach systemu EMCS.
Na podstawie e-SAD przemieszczane są w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

 • alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r.
 • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy

Nowe statusy podmiotów akcyzowych: uprawniony wysyłający, uprawniony odbiorca

Od 13 lutego 2023 r. wysyłanie i odbieranie w ramach dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do ustawy poza procedurą zawieszenia poboru będzie wymagało oprócz zastosowania e-SAD, także posiadania statusu uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcy.

Uprawniony wysyłający to podmiot, który wysyła w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD. Z kolei uprawniony odbiorca to podmiot, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD.

Podmiot, który po 13 lutego 2023 r. ma zamiar dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych jako uprawniony odbiorca, lub dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych jako uprawniony wysyłający – będzie obowiązany uzyskać numer akcyzowy.

Wniosek o nadanie numeru akcyzowego będzie składany elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Organem właściwym w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zmiana definicji płynu do papierosów elektronicznych

Od 2018 roku płyn do papierosów elektronicznych stał się wyrobem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Dotychczasowa definicja tych wyrobów budziła liczne kontrowersje i była źródłem częstych sporów z organami administracji skarbowej.

Od 1 stycznia 2023 płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży.

Zmiana definicji spowodowała możliwość zakwalifikowania jako płyn do papierosów elektronicznych roztworów, które na gruncie dotychczasowych przepisów nie spełniały definicji płynu do papierosów elektronicznych. Nowa definicja stwarza możliwość opodatkowania akcyzą szeregu wyrobów, które tylko potencjalnie mogą być wykorzystywane jako płyn do papierosów elektronicznych.

Elektronizacja ewidencji akcyzowych

Ewidencje dotyczące wyrobów akcyzowych powinny być z założenia prowadzone w wersji elektronicznej. Jednak obowiązek ten jest stale odraczany. W uchwalonej w dniu 1 grudnia 2022 r. nowelizacji ustawy akcyzowej przewidziano przesunięcie obowiązku przejścia na prowadzenie ewidencji w postaci elektronicznej na dzień 1 lutego 2024 r. Do tego czasu nadal można prowadzić ewidencje papierowe.

Ministerstwo Finansów przygotowuje narzędzie informatyczne o nazwie Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA), które ma być systemem, który będzie stanowił centralny zbiór danych z ewidencji akcyzowych wszystkich podmiotów.

Zmiana w stawkach akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie oraz wyroby tytoniowe

Od 1 stycznia 2023 wzrosły stawki akcyzy:

 • alkoholu etylowego – z 6 903 zł w 2022 r. do 7 248 zł od hektolitra alkoholu etylowego znajdującego się w 100 proc. vol. gotowego wyrobu,
 • piwa – z 9,43 zł w 2022 r. do 9,90 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina – ze 191 zł w 2022 r. do 201 zł od hektolitra gotowego wyrobu,
 • napojów fermentowanych – ze 191 zł w 2022 r. do 201 zł od hektolitra gotowego wyrobu,
 • wyrobów pośrednich – z 385 zł w 2022 r. do 404 zł od hektolitra gotowego wyrobu.
 • Papierosów – wzrost akcyzy z 228,10 zł do 250,91 zł od każdego tysiąca sztuk,
 • Tytoniu do palenia – wzrost akcyzy ze 155,79 zł do 171,37 zł od kilograma tytoniu,
 • suszu tytoniowego – wzrost akcyzy z 252,25 zł do 277,48 zł od każdego kilograma,
 • cygaretek i cygar – wzrost akcyzy – z 433 zł do 476 zł za każdy kilogram.

Pozostałe zmiany w podatku akcyzowym

 • Zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych
 • Do 31 grudnia 2029 r. wydłużone zostało zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych
  samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³.
 • Uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych
  źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.