Blog

Zmiany w VAT 2015

21.01.2015

Obecne przepisy przewidują możliwość skorzystania przez sprzedawcę z ulg i na złe długi w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Z drugiej strony, w przypadku gdy dłużnik nie uregulował zobowiązania w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku. Jednak, aby wierzyciel mógł skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny konieczne jest, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podczas gdy zasada ta dłużnika już nie dotyczy. Powyższe ulegnie zmianie. Otóż, gdy dłużnik na koniec miesiąca, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji nie będzie zobowiązany dokonywać korekty podatku naliczonego. Dodatkowo projekt zakłada możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku istnienia pomiędzy podmiotami powiązań o charakterze rodzinnym, kapitałowym czy majątkowym. Aktualnie istnienie tych powiązań wyklucza możliwość dokonania korekty.

W przypadku obrotu towarami wrażliwymi, do których zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o VAT zalicza się niektóre wyroby stalowe, paliwa i złoto nieobrobione istnieje instytucja solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy w zakresie dostaw tych towarów. Zmiana polegać ma na wyłączeniu z załącznika nr 13 złota w postaci surowca lub półproduktu o próbie co najmniej 0,325 oraz włączeniu srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu.

Solidarna odpowiedzialność nie ma zastosowania w przypadku gdy sprzedawca dokonujący obrotu towarami wrażliwymi złoży kaucję gwarancyjną. Planowana zmiana ma zróżnicować jej wysokość, w zależności od tego czy dostarczane będą paliwa czy inne towary.

Nadchodzące zmiany w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na działalność przedsiębiorstw. Konieczne jest zatem dobre przygotowanie do tych zmian, w szczególności dostosowanie programów księgowych i zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń.