Blog

Zwrot towarów używanych nie stanowi podstawy zmniejszenia VAT

12.04.2021
Zwrot towarów używanych nie stanowi podstawy zmniejszenia VAT

W ramach „zwrotu” towaru używanego dojdzie do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT –  stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.733.2020.1.MPE.

Przedmiot interpretacji

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie branży meblarskiej oraz artykułów gospodarstwa domowego, w związku z planowanym wdrożeniem nowej usługi, która ma umożliwiać dokonanie zwrotu określonych towarów zakupionych od spółki przez osoby fizyczne po pewnym okresie ich używania. Zwrot taki będzie możliwy po zainicjowaniu przez konsumenta procesu drogą internetową, następnie zweryfikowaniu przez pracownika Działu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym stanu dostarczonego towaru. W zależności od jego stanu i pod warunkiem, że w procesie użytkowania nie doszło do istotnych zmian parametrów danego produktu, konsument otrzyma zwrot procentowy wartości zwracanego towaru, którego wartość będzie zależała od stanu zwracanego towaru, bądź stopnia jego zużycia. Środki pieniężne będę zwracane jedynie na kartę refundacyjną upoważniającą do wykorzystania w sklepach spółki. Zwrotu będzie można dokonać w okresie nie dłuższym niż okres przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT. Spółka powzięła jednak wątpliwość, czy planowana usługa stanowić będzie zwrot towarów na gruncie podatku VAT oraz czy dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji korekt sprzedaży, czy też posiadanie przez spółkę potwierdzenia otrzymania przez konsumenta faktury korygującej będzie uprawniało spółkę do obniżenia obrotu oraz podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zwrotu, zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Wnioskodawca był zdania, że dojdzie do zwrotu towarów i będzie przysługiwało mu prawo do pomniejszenia podatku należnego.

Co mówi ustawa o VAT?

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W art. 29a ust. 1 ustawy wskazano, że podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży. Zaś w ustępie 10 wymienionego powyżej przepisu ustawodawca określił, iż podstawę opodatkowania obniża się o:

  • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  • wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zwrot towarów stanowi więc przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania wynikającą wprost z ustawy. Rozstrzygnąć więc należało czy w opisanym przez wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym dojdzie do zwrotu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Co stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że prawo do wystawienia faktury korygującej uzależnione jest od ściśle wskazanych w ustawie sytuacji, wśród których wymienić należy zwrot podatnikowi towarów. Faktury korygujące wystawia się zaś w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. W opinii organu wydającego interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wnioskodawca w ramach „zwrotu towaru” nie otrzyma towarów stanowiących pierwotny przedmiot dostawy, a tym samym w tak przedstawionych okolicznościach sprawy nie będzie otrzymywał zwrotu towarów w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT. Dalej Dyrektor KIS posłużył się przykładem:

Wnioskodawca dokonał sprzedaży towaru np. 1 szafy za 1000 zł, klient zwraca Wnioskodawcy po długim okresie czasu 1 szafę za 200 zł, pozostaje z faktury pierwotnej kwota 800 zł, która nie odnosi się do żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, tj. ani sprzedaży towaru ani usługi, gdyż przedmiot opodatkowania został „wyzerowany”. Tak więc nie jest dopuszczalna sytuacja, w której Wnioskodawca dokona sprzedaży nowego towaru, klient następnie zwróci towar zużyty w danym stopniu, wskutek czego Wnioskodawca będzie mógł uznać, że nastąpił zwrot sprzedanego towaru, który można udokumentować fakturą korygującą.”

W wydanej interpretacji indywidualnej organ zwrócił również uwagę na okres czasu, po jakim od zakupu danego towaru klient będzie mógł go zwrócić, wskazując, że upływ czasu będzie skutkował większym stopniem zużycia tego towaru, tym samym zwracany towar nie będzie tożsamy z towarem sprzedanym przez spółkę.

Z uwagi na powyższe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że w przedstawionych okolicznościach sprawy zwrot towarów używanych nie stanowi zwrotu towarów w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT i tym samym wnioskodawca nie będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej i obniżenia podstawy opodatkowania oraz skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej. W ramach procedury zwrotu towarów używanych dojdzie natomiast do odpłatnej dostawy towarów o innych cechach użytkowych dokonanej przez klienta na rzecz spółki.

Autor: Katarzyna Pożarowszczyk, Ekspert ds. Podatków w MDDP Outsourcing w Warszawie