Blog

Nie zapłacone wierzytelności - rewolucyjne zmiany CIT i VAT w 2013 r.

12.12.2012
Aktualności blogowe MDDP Outsourcing

30 listopada 2012 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Ustawa wprowadza dość istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r. Zmiany w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług dotyczą w szczególności wierzytelności przeterminowanych tj. nie zapłaconych w terminie.

Zmiany w zakresie podatków dochodowych

Podatnicy, którzy w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności (termin zwany dalej terminem CIT) nie uregulują wierzytelności, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, zobowiązani są do korekty in minus kosztów uzyskania przychodów o kwotę stanowiącą równowartość nie zapłaconej wierzytelności (w kwocie uprzednio zaliczonej w koszty uzyskania przychodów).

Nie jest istotne, czy zobowiązanie zostało udokumentowane fakturą, rachunkiem, umową, czy innym dokumentem kosztowym. Podstawą do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów jest nie opłacenie zobowiązania w ww. terminie i uprzednie zaliczenie w koszty uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Korekty kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu w którym upływa termin CIT. W przypadku uregulowania całości lub części zobowiązania w późniejszym terminie, dokonuje się w okresie, w którym nastąpiła zapłata, stosownej korekty in plus kosztów uzyskania przychodów.

Analogiczne wymogi wprowadzono w zakresie zobowiązań inwestycyjnych, dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W tym przypadku, jeżeli termin CIT upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne wynikające z dokumentów, które zostały uregulowane w terminie.

Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług

Zmiany dotyczą w szczególności tzw. ulgi na złe długi. Termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności został skrócony ze 180 dni do 150 dni. Zmniejszono też wymogi informacyjne u wierzyciela. I tak, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

W przeciwieństwie do wierzyciela, któremu przysługuje prawo do ulgi na złe długi, na dłużnika nałożono obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Nie dotyczy to sytuacji, w której dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Do ustawy o podatku od towarów i usług powraca zniesiona w 2004 r. sankcja VAT. Jeżeli dłużnik nie dokona odpowiedniej korekty podatku naliczonego, odliczonego od nie zapłaconych faktur, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, poz. 1342

Zespół MDDP Outsourcing