Usługi

Sprawozdania finansowe w formacie iXBRL zgodne ESEF

Na mocy rozporządzania Komisji Europejskiej począwszy od 2021 roku wszyscy emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania rocznych raportów w Europejskim Jednolitym Formacie Raportowania (ESEF).

Nowe obowiązki dotyczą znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przy użyciu języka znaczników XBRL– zgodnie z przyjętymi taksonomiami i zasadami. Obowiązek ten dotyczy lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Raportowanie ESEF – wsparcie w przygotowaniu sprawozdań

MDDP Outsourcing we współpracy z EQS Group, upraszcza proces przygotowania rocznych sprawozdań finansowych w formacie iXBRL dla polskich grup kapitałowych. Skorzystanie z usługi przygotowania sprawozdań finansowych w formacie XBRL jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu spółek, borykających się codziennie z coraz to nowszymi przepisami i wymogami.

Korzyści z wyboru usługi MDDP EQS ESEF:

 • Optymalizacja czasu zespołów
 • Brak konieczności licencji długoterminowej
 • Brak konieczności instalacji dodatkowych aplikacji
 • Brak konieczności zatrudnienia dodatkowych ekspertów w zakresie MSSF oraz IT
 • Brak konieczności długotrwałego wdrożenia i potrzeb aktualizacji oprogramowania
 • Brak potrzeby zajmowania się skomplikowanym znakowaniem XBRL.

Jak działa usługa MDDP EQS ESEF?

Bez inwestycji w drogie oprogramowanie, bez potrzeby czasochłonnych zmian procesu przygotowania sprawozdania finansowego, grupy kapitałowe otrzymują od nas gotowe sprawozdanie w formacie iXBRL.

Grupy kapitałowe, które już korzystały z naszej usługi konwersji raportów finansowych na format XML, wiedzą, że niewiele się dla nich zmieni w dotychczasowym procesie przygotowania ich rocznych sprawozdań finansowych.

Raport jest przesyłany w zwykłym formacie (Word lub PDF) do systemu EQS COCKPIT. Po otrzymaniu raportu, zespół informatyczny we współpracy z zespołem MSSF, zajmuje się konwersją raportu do formatu XHTML wraz z tagowaniem obowiązkowych pozycji, zgodnie z językiem znaczników XBRL/iXBRL.

Po przygotowaniu pliku iXBRL, raport jest udostępniany do pobrania w bezpieczny sposób w systemie EQS COCKPIT. Po zatwierdzeniu raportu przez emitenta, sprawozdanie jest zatwierdzane w systemie KNF (ESPI)

Usługa znakowania (tagowania) sprawozdania przekazanego nam przez klienta ułatwia proces przygotowania raportu rocznego zgodnego z ESEF, zgodnie ze wszystkimi przepisami na dzień jego publikacji:

Co to jest ESEF?

ESEF (European Single Electronic Format) to jednolity europejski format raportowania, w którym mają obowiązek sporządzać raporty roczne wszyscy emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej.

Do nadrzędnych celów wdrożenia ESEF należą:

 • zapewnienie większej przejrzystości oraz porównywalności sprawozdań, bez względu na język, strukturę czy format
 • umożliwienie łatwiejszego tworzenia baz danych finansowych dotyczących emitentów.

Digitalizacja informacji finansowych, które przekazują emitenci, w sposób gwarantujący ich czytelność w przeglądarkach internetowych, umożliwi także odczyt maszynowy przez wyspecjalizowane oprogramowanie informatyczne. W nowym, jednolitym standardzie raporty roczne mają być publikowane z wykorzystaniem języka XHTML, zaś roczne skonsolidowane sprawozdania przygotowywane zgodnie z MSSF należy dodatkowo oznaczyć tagami XBRL.

Od kiedy będą obowiązywać wymogi ESEF?

Nowe wymogi ESEF dotyczą lat obrotowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub później. Część ze zmian będzie jednak obowiązywać dopiero od roku 2022. Nowe ustalenia wejdą w życie w dwóch fazach:

Od stycznia 2020 -FAZA 1

Oznaczenie (tagowanie) głównego skonsolidowanego sprawozdania finansowego tj.:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 2. Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

plus pozostałe ujawnienia wskazane przez ESMA obejmujące obowiązkowo 10 pozycji tj.:

 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne
 2. Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych, które to zmiany nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego
 3. Siedziba jednostki
 4. Forma prawna jednostki
 5. Państwo rejestracji
 6. Adres zarejestrowanego biura jednostki
 7. Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki
 9. Nazwa jednostki dominującej
 10. Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla Grupy

Powyższe 10 pozostałych obowiązkowych ujawnień ma być znakowane jako tekst.

Od stycznia 2022 -FAZA 2

Wymagania dotyczące oznaczenia (tagowania) takie same jak w fazie 1 plus rozszerzona lista pozycji obowiązkowych tj.:

 1. Długość okresu trwania jednostki o ograniczonym czasie trwania
 2. Oświadczenie o zgodności z MSSF
 3. Wyjaśnienie odstępstwa od MSSF
 4. Wyjaśnienie finansowego wpływu odstępstwa
 5. Ujawnienie informacji na temat niepewności dotyczących zdolności jednostki do kontynuowania działalności
 6. Wyjaśnienie faktu i zasady sporządzania sprawozdań finansowych przy braku założenia kontynuacji działalności
 7. Wyjaśnienie powodu, dla którego założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne
 8. Opis zasad polityki rachunkowości

W fazie 2 następuje obowiązkowe blokowe etykietowanie not. Możliwe będzie szczegółowe etykietowanie not (opcjonalnie).

Czym jest XBRL?

XBRL (Extensible Business Reporting Language) to technologia znakowania informacji, umożliwiająca ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki. Znaczniki XBRL powinny zostać zamieszczone przez Emitentów w dokumencie XHTML (ang. Extensible Hyper Text Markup Language), czyli w formacie jaki będą mieć skonsolidowane sprawozdania finansowe. Format XHTML powinien być możliwy do odczytania przez niemal każdą przeglądarkę internetową.

Co oznacza nowy format iXBRL?

 • wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL;
 • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;
 • taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;

Ponieważ ESEF opiera się na technologii XBRL, żaden inny format nie będzie akceptowany.

ESEF – raportowanie ze wsparciem doradcy XBRL

Każda spółka ma swoją specyfikę i w odmienny sposób zbudowane procesy finansowe związane ze sprawozdawczością. Spółki giełdowe, ze względu na wielkość i wrażliwość danych, wymagają szczególnej uwagi. Działy finansowe takich przedsiębiorstw wymagają posiadania gruntownej wiedzy o MSSF i raportowaniu na giełdach. Możliwość odciążenia spółek poprzez wybór profesjonalnego doradcy XBRL, który przygotuje sprawnie i bezbłędnie sprawozdanie w formacie XBRL jest jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Co więcej, nakłady czasu i środków wymagane do wybrania (a także wdrożenia) odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenia zasobów ludzkich w tym zakresie mogą przekraczać możliwości mniejszych spółek. Wybranie doradcy XBRL może okazać się korzystnym zarówno cenowo jak i merytorycznie rozwiązaniem.

Decydując się na usługi MDDP Outsourcing możecie Państwo liczyć na praktyczną znajomość narzędzia do przygotowania wymaganego formatu, jego specyfikę jak i merytoryczną wiedzę do wykonania tejże usługi.

Zachęcamy do skorzystania z usług zespołu sprawozdań MDDP Outsourcing, kontaktując się z naszymi biurami rachunkowymi w WarszawieKatowicach.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam