Blog

Polski Ład: nowelizacja przepisów w zakresie certyfikatów rezydencji

08.12.2021
Certyfikat rezydencji

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, certyfikat rezydencji jest to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Certyfikat jest dokumentem, pozwalającym polskiemu podmiotowi pobranie podatku według niższej stawki lub zaniechanie jego poboru, jeśli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na to zezwalają. Dotychczas polskie organy podatkowe dosyć restrykcyjnie podchodziły do kwestii posiadania certyfikatu rezydencji i większości przypadków wymagały oryginału dokumentu.

Bez ograniczeń czasowych i do wszystkich transakcji

Od 2019 r. ustawodawca wprowadził pewnego rodzaju odstępstwo od tej zasady i dopuścił pod pewnymi warunkami możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji. Z praktycznego punktu widzenia odstępstwo od obowiązku posiadania oryginału certyfikatu nie miało większego znaczenia z uwagi na dosyć niski limit płatności pozwalający na posłużenie się kopią jak również na ograniczenie w zakresie rodzaju transakcji dla których możliwe było powołanie się na niego. I tak też ustawodawca zezwolił na posługiwanie się kopią certyfikatu i skorzystanie z wszystkich preferencji, które on daje pod warunkiem, że limit płatności nie przekroczy 10 000 zł, a płatność będzie dotyczyła usług niematerialnych wymienionych w art. 21 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na mocy przepisów tarcz antykryzysowych rozszerzono możliwość posługiwania się kopią certyfikatu w szerszym zakresie, tj. niezależnie od wysokości płatności i rodzaju usług będących przedmiotem transakcji. I tak też w sytuacji związanej z COVID-19 podatnicy mają możliwość posługiwania się kopią certyfikatu w okresie pandemii oraz 12 miesięcy po zniesieniu stanu pandemicznego.

Polski Ład istotnie zmieni podejście do kopii certyfikatów rezydencji, bowiem znowelizowany przepis art. 26 ust 1n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2022 r. będzie zezwalał na posłużenie się kopią niezależnie od rodzaju usług będących przedmiotem transakcji jak również nie będzie miała znaczenia wysokość transakcji. Pozostałym niezmienionym przez Polski Ład warunkiem będzie zapewnienie, iż certyfikat rezydencji nie budzi wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jak należy rozumieć zgodność ze stanem faktycznym?

Wydaje się, że w praktyce zgodność certyfikatu rezydencji ze stanem faktycznym najlepiej sprawdzić poprzez porównanie siedziby dla celów podatkowych wskazanej w certyfikacie z informacjami dotyczącymi siedziby ujawnionymi w rejestrach internetowych przedsiębiorców. W sytuacji, gdy nie występuję rozbieżność między tak pozyskanymi informacjami możliwe jest użycie kopii certyfikatu i zastosowanie preferencji wynikających z jego posiadania.

Co powyższa zmiana  oznacza w praktyce?

Zmianę skostniałego podejścia ustawodawcy do formy certyfikatu należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Dzięki niej wiele firm współpracujących z firmami tj. Google, Facebook, Microsoft zminimalizuje ryzyko związane z podatkiem u źródła, które obecnie jest generowane przez niemożliwość uzyskania oryginału dokumentu i kwestionowanie przez organy podatkowe użycie certyfikatu pobranego ze stron internetowych ww. firm.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.