Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Inwestycje deweloperskie w Warszawie – w jaki sposob biuro rachunkowe może pomoc przy ich rozliczeniu
Warszawa w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Liczba mieszkańców przekracza już 1,7... Więcej

Rachunkowość

18-04-2019

Rozliczenie VAT od importu usług

Agnieszka Jatkowskaja z zespołu VAT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Jatkowskaja

Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing

 

Z importem usług mamy do czynienia, w sytuacji gdy kupujemy usługę, podczas gdy:

  • podmiot świadczący usługę ma siedzibę poza granicami Polski,
  • odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.Moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku importu usług obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uznaje się za wykonaną z chwilą wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Z reguły większość faktur jest wyrażona w walucie obcej, dlatego podatnik ma obowiązek przeliczyć na polskie złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego – rozumianą jako datę wykonania usługi bądź zapłaty – decyduje wcześniejsze zdarzenie.

Przy imporcie usług trzeba pamiętać o art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku rozliczenia importu usług powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Podatnik, który wykaże podatek należny w terminie późniejszym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, musi wykazać VAT należny w deklaracji za okres wykonania usługi. Dopiero po tym fakcie uzyskuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, w deklaracji składanej na bieżąco. W tym przypadku rozliczamy podatek należny i naliczony w dwóch różnych deklaracjach podatkowych. Takie rozliczenie podatku VAT od importu usług może spowodować powstanie zaległości podatkowej, a co za tym idzie, wiązać się z koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę.

Przykład rozliczenia importu usług

Usługa rozliczana na zasadzie importu usług została wykonana w październiku 2018 r. Podatnik otrzymał fakturę 26 lutego 2019. Obowiązek rozliczenia VAT-u należnego powstaje w październiku 2018, natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w deklaracji bieżącej. Podatek naliczony można wykazać w deklaracji za luty składanej 25 marca 2019, pod warunkiem, że do tego momentu skoryguje on również podatek należny i wyśle korektę do Urzędu Skarbowego. Po dokonaniu korekty za październik 2018, podatnik musi dopłacić różnicę VAT wraz z odsetkami.

lista aktualności