Blog

Stawka 9% w CIT nie dla wszystkich podmiotów rozpoczynających działalność

01.12.2022
umowa outsourcingu głównego księgowego

Podstawowa stawka podatkowa CIT wynosi 19%. Obok stawki podstawowej funkcjonuje stawka preferencyjna 9%, ale dotyczy ona tylko przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stosowanie obniżonej stawki CIT jest możliwe ale pod pewnymi warunkami. Stawka 9% w CIT nie jest dostępna dla wszystkich podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność.

Stawka 9% w CIT- kto może stosować?

Stosowanie obniżonej stawki CIT jest możliwe ale pod następującymi warunkami:

Limit przychodów w roku bieżącym

Stawka 9% w CIT jest dostępna dla podatnika, którego przychody osiągnięte w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 mln. euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Kwotę zaokrąglamy do 1.000 zł. W roku 2022 limit ten wynosi 9.178.000 zł.

Status małego podatnika

Kolejnym warunkiem do zastosowania preferencyjnej stawki CIT jest posiadanie statusu małego podatnika.

Zgodnie z art. 4a pkt 10 updop, mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

2022 roku małym podatnikiem jest jednostka, której przychody ze sprzedaży w 2021 roku, wraz z podatkiem VAT, nie przekroczyły kwoty 9.188.000 zł.

Stawka 9% w CIT dla jednostek rozpoczynających działalność gospodarczą

Obniżona stawka 9% w CIT jest dostępna także dla podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli), ale z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi podmiotów powstałych w wyniku niektórych czynności restrukturyzacyjnych. Stawki 9% w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku następnym nie mogą stosować podatnicy wymieni w art. 19 ust. 1a updop, np.:

  • utworzeni w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową,
  • utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) w postaci:
    • uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa,
    • zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
    • składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10.000 EURO. Kwotę przelicza się według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dla przykładu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała ze spółki cywilnej, nie będzie mogła zastosować obniżonej stawki CIT zarówno w roku przekształcenia ani w kolejnym. Podobnie będzie z przekształceniem ze spółek partnerskich czy jawnych, które nie są podatnikami CIT.

Z kolei przekształcenie w spółkę z o.o. spółki akcyjnej, komandytowej czy komandytowo – akcyjnej, nie odbierze możliwości zastosowania stawki 9% w CIT, ponieważ wszystkie te spółki przed przekształceniem były już podatnikami CIT. Stawki 9% CIT nie będzie również pozbawiona spółka z o. o., która powstała z przekształcenia się spółki jawnej, jeśli ta wybrała status podatnika CIT.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1800