Blog

Zmiany w WDT w świetle Pakietu SLIM VAT 3

17.11.2022
Zmiany w WDT w świetle Pakietu SLIM VAT 3

4 sierpnia 2022 r. Minister Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o VAT zwany jako SLIM VAT 3. W założeniu ma to być kolejna modyfikacja przepisów w celu uproszczenia stosowania przepisów ustawy o VAT. Zostały doprecyzowane m.in. zmiany przepisów dotyczące Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) w świetle pakietu SLIM VAT 3.

Czym jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

Definicja Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (w skrócie WDT) jest zawarta w Art. 13 ust 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nią jest to wywóz towarów oraz przeniesienia praw do dysponowania towarem z terytorium Polski, na terytorium innego kraju, zaliczanego do Państw Unii Europejskiej. Dostawa odbywa się pomiędzy podmiotami posiadającymi ważny numer VAT-UE (numer NIP poprzedzony kodem kraju).

Art. 13  ust. 1 ustawy o VAT:

  1. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Zgodnie z art. 20 ust. 1-1a ustawy o VAT obowiązek podatkowy dla WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednak nie później niż 15tego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów. W przypadku dostaw wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc, obowiązek podatkowy upływa pod koniec miesiąca.

Art. 20. ust. 1-1a ustawy o VAT:

  1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4.

1a. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Dokumentowanie wywozu towarów w ramach WDT

Art. 42 ust. 3 ustawy o VAT określa dowody potwierdzające Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT. Są m.in. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (CMR) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju. Z dokumentów musi jasno wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.

Brak potwierdzenia Wywozu towaru – obecnie

Do końca 2022 r. na skompletowanie dokumentacji potwierdzającej WDT podatnik ma czas do momentu upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Jeśli w terminie do złożenia deklaracji posiadamy dokumentację wywozową do WDT możemy zastosować stawkę 0% VAT w deklaracji. Jeżeli ww. dokumentacji nie mamy- „czekamy” i nie wykazujemy WDT. W momencie gdy nie będziemy dysponować potwierdzeniem dostawy w terminie 2 kolejnych miesięcy  – wykazujemy transakcje w stawce krajowej odpowiadającej dla danego towaru. Jednakże po otrzymaniu dokumentów potwierdzających dokonanie WDT, podatnik ma prawo do skorygowania tej transakcji i zastosowania stawki 0%. W takim przypadku zgodnie z art. 42 ust. 12 i 12a podatnik zobowiązany jest do wykazania Transakcji WDT w rozliczeniu za okres, w którym została dokonana dostawa towarów.

Art. 42. ust. 12-12a ustawy o VAT:

12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

1) okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1.

Powyższe sformułowanie może budzić wątpliwości ponieważ moment dokonania dostawy może wystąpić miesiąc (lub kwartał) wcześniej niż moment powstania obowiązku podatkowego – który powstaje w dniu wystawienia faktury, nie później niż 15tego dnia miesiąca następującego po dokonaniu Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

Brak potwierdzenia Wywozu towaru w świetle SLIM VAT 3

Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3 planowane są od 01 stycznia 2023r. W pakiecie, z uwagi na szereg pojawiających się wątpliwości, postanowiono zrezygnować z odniesienia do daty dostawy. Zamiast tego zaproponowano, aby podatnik cofał się z rozliczeniem transakcji WDT do okresu w którym powstał obowiązek podatkowy (data wystawienia faktury lub do 15tego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy).

W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez niego tej dostawy, i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1.

Autor: Klaudia Zawisza-Izdebska, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej