Case Study

Case study. Nowoczesny controlling wynagrodzeń, kosztów pracy i projektów

W dobie digitalizacji projektów w różnorodnych organizacjach kluczowe stało się efektywne zarządzanie kosztami oraz zasobami ludzkimi. Różne systemy ERP (Enterprise Resource Planning) umożliwiają prowadzenie nowoczesnego controllingu wynagrodzeń). Dzięki nim możliwa jest nie tylko dokładna ewidencja czasu pracy, ale również precyzyjna analiza kosztów pracy, co jest niezbędne do zapewnienia rentowności i efektywności projektów.

Ewidencja czasu na projekty

Kluczowym elementem nowoczesnego controllingu jest szczegółowa ewidencja czasu pracy przypisanego do konkretnych projektów. W MDDP Outsourcing pracujemy na systemie Enova 365, umożliwiając klientom obsługującym równolegle wiele przedsięwzięć/inwestycji kontrolę nad kosztami projektów oraz alokacją zasobów ludzkich.

Ewidencja czasu pracy na projekty odbywa się zgodnie ze zdefiniowanym słownikiem projektów. Podział czasu pracy na projekty odbywa się już na etapie wprowadzania przez pracownika danych w tzw. „Pulpicie pracownika” systemu Enova365. Dzięki temu możliwe jest wykazanie kosztów wynagrodzenia pracowników wybranego działu, którzy realizowali zadania dla innego działu i/lub projektu.

Analiza zaalokowanego czasu przez kierowników

Jednym z kluczowych wyzwań w zarządzaniu projektami jest efektywna alokacja zasobów ludzkich. Wprowadzony przez pracowników czas pracy na danym projekcie zostaje poddany jedno lub dwustopniowej akceptacji poprzez Pulpit Kierownika Enova365. Analiza czasu zaewidencjonowanego na poszczególne projekty możliwa jest z poziomu „Przełożonego” (Kierownika działu), a także Kierownika Projektu w dowolnym momencie. Dzięki temu osoby zarządzające projektami są w stanie przeanalizować faktyczny czas poświęcony na zadania w danym projekcie. Pozwala to na efektywną alokację zasobów, a także na kontrolę rentowności prowadzonych przedsięwzięć. Taka analiza, dostępna z poziomu „Pulpitu Kierownika”, pozwala na szybką reakcję i dostosowanie strategii działania do bieżących potrzeb projektów.

Raport kosztów wynagrodzeń

Nowoczesny controlling wynagrodzeń w systemie ERP umożliwia generowanie szczegółowych raportów kosztów wynagrodzeń, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym – na poziomie poszczególnych projektów czy działów. Analiza kosztów wynagrodzeń jest ważnym elementem zarządzania finansami. Celem tego raportu jest przede wszystkim weryfikacja rentowności projektów.
Na podstawie zaalokowanego przez pracowników czasu oraz naliczonych wynagrodzeń jesteśmy w stanie wykazać zarówno łączne koszty płac, jak i w podziale na wybrane jednostki organizacyjne, MPKi i projekty. Umożliwiamy raportowanie kosztów wynagrodzeń także w podziale na czas przepracowany, nieobecności (np. chorobowe).

Takie raporty pozwalają na głęboką analizę kosztów, identyfikację trendów wynagrodzeń oraz ocenę rentowności poszczególnych przedsięwzięć. Możliwość synchronizacji danych z innymi systemami finansowymi i kontrolingowymi dodatkowo ułatwia zarządzanie finansami na szeroką skalę.

Nowoczesny controlling wynagrodzeń, realizowany za pomocą zaawansowanych systemów ERP, jak Enova365, stanowi klucz do efektywnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w organizacji. Detaliczna ewidencja czasu pracy, zaawansowane narzędzia do analizy i alokacji zasobów, a także kompleksowe raportowanie kosztów wynagrodzeń, pozwalają na optymalizację procesów, zwiększenie rentowności projektów oraz lepsze zarządzanie budżetem. Wdrożenie takiego systemu to krok w stronę nowoczesnego, efektywnego i zorientowanego na wyniki zarządzania przedsięwzięciami w każdej organizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć:

  • jak kształtują się wynagrodzenia na poziomie całej organizacji, poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także projektów?
  • jak kształtują się trendy w wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach na przestrzeni miesięcy i lat?
  • jaki jest udział poszczególnych składników płacowych w całkowitym koszcie wynagrodzeń?
  • jaka jest rentowność prowadzenia projektów oraz działów?

to skontaktuj się z nimi już dziś!

Z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy czy też przeprowadzimy prezentację stosowanych przez Nas rozwiązań! Umożliwiamy również synchronizację danych o kosztach wynagrodzeń przetwarzanych przez Enova365 z wieloma systemami finansowo-księgowymi oraz kontrolingowymi.

Autor: Agata Włodarczyk – Manager Payroll, outsourcing kadr i płac Warszawa