Blog

Co to jest deklaracja CIT-ST, kiedy ją składać oraz jakie zmiany nastąpiły w 2022 roku?

17.01.2022
CIT-ST

Do złożenia deklaracji CIT-ST zobowiązani są przedsiębiorcy – podatnicy CIT, którzy posiadają oddziały (zakłady) na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę.

Sama zasadność deklaracji wyraża się w aspekcie rozliczenia zaliczki wpłaconej na podatek dochodowy wobec jednostek samorządu terytorialnego. Odbywa się to na obszarze których w ramach oddziału (zakładu), podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą. Deklaracja ma zatem na celu wskazanie w jakim zakresie nastąpi podział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  

W świetle przepisów prawnych art. 28 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do 31 grudnia 2021, podatnicy byli zobowiązani do składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych:

  • zarówno za pierwszy miesiąc roku podatkowego,
  • za każdym razem jeżeli w trakcie roku wystąpiły zmiany stanu zatrudnienia, przez co zmienił się procentowy udział liczby zatrudnionych w zakładach,
  • łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Co się zmienia od 01.01.2022 r.?

W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1927 opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, co znacząco modyfikuje termin składania deklaracji CIT-ST.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 i została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a więc wskazane poniżej terminy obowiązują od początku obecnego roku.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy, podatnicy są zobligowani do złożenia deklaracji CIT-ST do właściwego urzędu skarbowego. Termin na złożenie jest do 31 marca każdego roku (począwszy od 2022) z uwzględnieniem:

  • wykazu oddziałów (zakładów),
  • liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na poszczególne oddziały (zakłady), w ramach wyodrębnienia odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których są umiejscowione – zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego (w tym przypadku, roku 2021).

Zatem zlikwidowany został obowiązek comiesięcznego składania deklaracji CIT-ST w sytuacji zmiany zatrudnienia. 

Załącznik CIT-ST/A

Warto wspomnieć także o kwestii załącznika CIT-ST/A, który stanowi szczegółową informację o zakładach. Jego złożenie jest konieczne w sytuacji, gdy:

  • podatnik posiada oddziały (zakłady) wyodrębnione organizacyjnie,
  • te oddziały (zakłady) znajdują się poza granicami gminy, w której jest siedziba podatnika.

Termin „wyodrębnienie organizacyjne” użyty w ramach tych przepisów, w praktyce odnosi się do oddziału (zakładu), którego adres został ujawniony w KRS, a do tego posiada on zdolność niezależnego i samodzielnego funkcjonowania.

Reasumując, kluczową zmianą jest złożenie deklaracji CIT-ST raz w roku w terminie do 31 marca, począwszy od 1 stycznia 2022. Dodatkowo, w przypadku gdy jednostka posiada oddział (zakład), który oprócz organizacyjnego wyodrębnienia jest w stanie samodzielnie i niezależnie funkcjonować – powinna dołączyć także do sporządzanej deklaracji załącznik CIT-ST/A.

Autor: Mateusz Tura, Księgowy w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.