Blog

Czy przysługuje ulga na złe długi od faktury za wadliwy towar?

13.04.2022
Ulga na złe długi

Prowadzenie jednostki gospodarczej wiąże się często z szeregiem nieprzewidywalnych sytuacji, których właściciel czy osoba zarządzająca nie jest w stanie przewidzieć, ani im zapobiec. Niniejszy artykuł dotyczyć będzie sytuacji, w której podmiot zajmujący się obrotem towarów zakupił przedmiot wadliwy i niezdatny do dalszej odsprzedaży czy użytku, ze względu na swoje mankamenty. Jak w takiej sytuacji spółka powinna postąpić z perspektywy ulgi na złe długi, gdy towar został przyjęty na magazyn, faktura zaewidencjonowana w księgach rachunkowych, a kontrahent odmawia przyjęcia wadliwego towaru i wystawienia faktury korygującej?

Zakup towaru w jednostce gospodarczej udokumentowany jest zazwyczaj fakturą zakupu i dokumentem magazynowym, na podstawie którego wprowadza się towar na magazyn i sporządza jego spis. W momencie, gdy towar jest sprawdzany ze strony technicznej okazać się może, że ma on pewne wady, które uniemożliwiają jego użycie, zużycie bądź dalszą odsprzedaż. Jedynym wyjściem z sytuacji jest jego zwrot do dostawcy i ubieganie się o zwrot środków, które były przeznaczone na jego zakup bądź o wymianę towaru.

Ulga za złe długi: sposób zaewidencjonowania zobowiązania

Wydatek związany z nabyciem towaru w celu sprzedaży zalicza się do kosztów uzyskania przychodu nie wcześniej niż w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów. Podstawa obliczenia podatku dochodowego podlega zwiększeniu o zaliczaną do KUP kwotę zobowiązania do zapłaty, które nie zostało uregulowane do 90 dnia od wyznaczonego terminu zapłaty.

Masz kłopot z ewidencją takich zobowiązań? Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym!

Podstawa prawna

Powołując się na treść artykułu niniejszego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 f) można zauważyć, iż w przepisach tych mowa jest o zaliczaną do KUP wartość zobowiązania pieniężnego do zapłaty, a nie wartości zobowiązania pieniężnego zaliczonego do KUP. Powyższe stwierdzenie znaczy, że pomimo tego, iż wydatek poniesiony na wadliwy zakupiony towar nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ze względu na fakt braku uzyskanego odpowiadającemu mu przychodowi- to jednak brak uiszczenia zapłaty za ten towar pomimo upływu 90 dni od wyznaczonego terminu zapłaty nie zwalnia od obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania.

Autor: Dominika Wydrzyńska, Księgowa w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.