Czym jest podatek odroczony ?
Blog

Czym jest podatek odroczony ?

31.10.2013
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy usługach finansowych – czy to może się opłacać?

„Księgowe” nadpłacenie daniny nie oznacza, że firma dostanie w przyszłości jego zwrot.

Podatek księgowy to podatek obliczony zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Jest on liczony od księgowej podstawy opodatkowania, czyli od wyniku finansowego brutto. Wysokość podatku księgowego wyliczana jest jako iloczyn księgowej podstawy opodatkowania (zysku brutto) i stawki podatku dochodowego obowiązującej w danym roku obrotowym.

W sytuacji, gdy występują różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów, wysokość podatku księgowego będzie różniła się od wysokości faktycznego zobowiązania podatkowego (podatku bieżącego).

Podatek bieżący (fiskalny) to zobowiązanie podatkowe jednostki za dany rok podatkowy. Jego obliczenie następuje zgodnie z zasadami i przepisami prawa podatkowego.

Ustalony zgodnie z przepisami bilansowymi podatek księgowy może być wyższy lub niższy od bieżącego. Różnica pomiędzy nimi określana jest jako odroczony podatek dochodowy.

Podatek odroczony obciąża, co do zasady, wynik finansowy bieżącego okresu. Zadaniem bieżącego podatku dochodowego jest ukazanie faktycznego zobowiązania podatkowego powstałego w danym roku podatkowym. Podatek odroczony umożliwia natomiast prawidłowe obciążenie wyniku finansowego brutto podatkiem dochodowym. Podatek odroczony powoduje, że zysk netto, podobnie jak zysk brutto, jest wielkością ustaloną zgodnie z zasadami rachunkowości, a zatem kategorie te są także współmierne w stosunku do siebie.

Podstawową przyczyną powstawania podatku odroczonego są różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Podatek odroczony dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych i może mieć charakter podatku niedopłaconego lub nadpłaconego, jednak wyłącznie z księgowego punktu widzenia. Podatek odroczony to z jednej strony rezerwa na przyszłe zobowiązania podatkowe, z drugiej zaś rozliczenia międzyokresowe czynne (aktywa). Przy czym należy zaznaczyć, że „księgowe” nadpłacenie podatku nie oznacza, że jednostka otrzyma jego zwrot w przyszłych okresach.

Marcin Jeremicz
Ekspert w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie