Czynny żal: wzór

Czynny żal: wzór

                                                                                              …………………, dnia ………………..

……………………….

……………………….

(dane podatnika)                                                                                

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w …………………………………

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU CZYNU ZABRONIONEGO

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408) zawiadamiam o popełnieniu wykroczeń skarbowych polegających na niezłożeniu w terminie ustawowym deklaracji …………………………………..

Niedotrzymanie ustawowego obowiązku jako podatnika spowodowane było: ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(wpisz powód opóźnienia)

Jednocześnie informuję, iż w dniu…… roku wywiązałam się z zaległych zobowiązań uiszczając podatek PIT oraz składając przedmiotową deklarację.

W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem z innymi osobami.

Z poważaniem,

                                                                                          ……………………………..