Blog

Eksport towarów

21.07.2016

Zgodnie z ustawą o VAT za eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a)  dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz,  z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych (eksport pośredni)

–  jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 41 ust. 4 w eksporcie towarów stosujemy stawkę 0% pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty do wykazania w deklaracji ze stawką 0%:

Dokumentami uprawniającymi do zastosowania stawki 0% są:

  1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu (komunikat IE 599 w formacie xml)
  2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność
  3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny (pieczątka Urzędu Celnego)

Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy nie otrzymamy dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% – nie wykazujemy tej dostawy w danym okresie. Wykazujemy ją w następnym okresie rozliczeniowym:

  1. ze stawką 0% – jeżeli otrzymaliśmy dokumenty
  2. ze stawką 23% – w przypadku nie otrzymania dokumentów

Jednak, aby móc nie wykazywać eksportu w miesiącu, w którym dokonano dostawy tylko czekać jeden miesiąc, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego, że procedura wywozu się rozpoczęła (np. komunikat IE 529 czy MRN).

W przypadku otrzymania przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%.

Przepis ten stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony powyżej, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (np. jeżeli produkcja maszyny trwa dłużej niż 2 miesiące).

Justyna Dąbrowska
MDDP Outsourcing w Warszawie