Blog

Ewidencja obowiązków transgranicznych w 2024 r. czyli uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce.

27.11.2023
Ewidencja obowiązków transgranicznych

Państwa Członkowskie UE, w tym także Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce. Celem tego pakietu jest m.in. uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). Od 1 stycznia 2024 r. wejdą kolejne zmiany. Do ustawy wprowadzono regulacje, które wzmocnią współpracę między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych, a także będą służyły rozwiązaniu problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce.

Od nowego roku dostawca usług płatniczych będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obowiązków transgranicznych tj. ewidencję odbiorców płatności i ewidencję płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

Czym są płatności transgraniczne?

Płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.

Liczbę płatności transgranicznych, oblicza się w podziale na poszczególne państwa członkowskie i poszczególne identyfikatory lub kody identyfikacyjne. W przypadku gdy dostawca usług płatniczych posiada informację, że odbiorca płatności posiada więcej niż jeden identyfikator lub kod identyfikacyjny, liczbę płatności transgranicznych oblicza się dla poszczególnych odbiorców płatności.

Co powinna zawierać ewidencja płatności transgranicznych?

Ewidencja powinna być prowadzona w postaci elektronicznej i zawierać:

 1. BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych;
 2. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 3. numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej lub inny numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany dla celów podatkowych, jeżeli jest dostępny;
 4. IBAN, a jeżeli IBAN nie jest dostępny – inny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje odbiorcę płatności oraz podaje jego lokalizację;
 5. w przypadku, gdy odbiorca płatności otrzymuje środki pieniężne nie mając rachunku płatniczego – BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych działającego w imieniu odbiorcy płatności oraz podaje jego lokalizację;
 6. adres odbiorcy płatności, jeżeli jest dostępny, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 7. następujące dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych:
  • datę i godzinę dokonania płatności lub zwrotu płatności,
  • kwotę i walutę płatności lub zwrotu płatności,
  • odpowiednio państwo członkowskie pochodzenia płatności otrzymanej przez odbiorcę płatności albo otrzymanej w imieniu odbiorcy płatności, albo państwo członkowskie przeznaczenia zwrotu płatności oraz informacje wykorzystane odpowiednio do określenia miejsca pochodzenia, przeznaczenia albo zwrotu płatności, zgodnie z art. 110b ust. 3,
  • informacje inne niż wymienione w lit. a-c, które jednoznacznie identyfikują płatność,
  • w przypadku gdy płatność jest inicjowana w punkcie handlowo-usługowym akceptanta — informację o fizycznej obecności płatnika przy inicjowaniu tej płatności.

Taką ewidencję dostawcy usług płatniczych przechowują przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Autor: Agnieszka Bojar – Manager w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródła: Ustawa z dnia 14.04.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw